Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe – kierunki techniczne: np. budownictwo, inżynieria środowiska itp.,
2. minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
3. doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z przygotowaniem i realizacją zadań z zakresu inwestycji oraz zamówieniami publicznymi,
4. nieposzlakowana opinia,
5. obywatelstwo polskie,
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. W naborze może wziąć udział osoba, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. W naborze może wziąć udział osoba o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność kierowania zespołem, delegowania zadań i egzekwowania ich realizacji.
2. Preferowane cechy osobowościowe: umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, dobra organizacja pracy, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, dokładność, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, kreatywność.
3. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
4. Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz poczty elektronicznej.
5. Prawo jazdy kat. B.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
Nadzór oraz  realizacja spraw należących do właściwości Referatu a w szczególności w zakresie:
1. przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji gminnych,
2. koordynowanie prac w zakresie udzielania przez gminę zamówień publicznych,
3. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy Sztum w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych na inwestycje gminne.

IV. Wymagane dokumenty
1. list motywacyjny,
2. CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej,
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”,
5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o    niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. kserokopie świadectw pracy,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy pełen etat,
2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3. wynagrodzenie miesięczne,
4. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, do dnia 18 stycznia 2016. (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202)".
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Sztum, 05 stycznia 2016


Informacja o odwołaniu konkursu
na stanowisko Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

 

Informuję, że nabór na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie został odwołany.

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura