Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. komunikacji społecznej i środków pomocowych
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe,
2. doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym minimum 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów/zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, np. m.in. ze środków UE, funduszy ministerialnych itp.
3. nieposzlakowana opinia,
4. obywatelstwo polskie,
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6. W naborze może wziąć udział osoba, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. W naborze może wziąć udział osoba o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.


II. Wymagania dodatkowe:
1.  Znajomość zagadnień dotyczących funduszy Unii Europejskiej i innych dostępnych dla gmin źródeł finansowania.
2. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
3. Biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych, poczty elektronicznej.
4. Preferowane cechy osobowościowe: komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność szybkiego uczenia się, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność, samodzielność, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.
5. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
a) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
b) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
6. Prawo jazdy kat. B

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
1. Planowanie i realizacja działań komunikacyjnych gminy w celu zapewnienia mieszkańcom stałych informacji na temat działalności gminy i jej organów - we współpracy z innymi komórkami organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum, jednostkami organizacyjnymi gminy.
2. Uczestniczenie i obsługa lokalnych wydarzeń o charakterze promocyjnym, kulturalnym, sportowym itp.  w celu przygotowania relacji z tych wydarzeń.
3. Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych – we współpracy z innymi komórkami organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum, jednostkami organizacyjnymi gminy, innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi itp.

IV. Wymagane dokumenty
1. list motywacyjny,
2. CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
5. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”,
6. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na         określonym stanowisku,
7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
10. Oświadczenie kandydata potwierdzające spełnienie wymagania określonego w pkt. l.2. lub referencje od pracodawcy. Oświadczenie lub referencje powinny zawierać następujące informacje:
    a) nazwa projektu/zadania
    b) wartość projektu/zadania
    c) zakres zadań wykonywanych przez kandydata w ramach projektu/zadania
    d) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która może potwierdzić referencje lub informacje zawarte w oświadczeniu kandydata.
11. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
12. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2  ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy pełen etat,
2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3. wynagrodzenie miesięczne,
4. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. komunikacji społecznej i środków pomocowych, do dnia 18 stycznia 2016r. (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202)".
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Sztum, 05 stycznia 2016


Informacja dotycząca naboru
na stanowisko ds. komunikacji społecznej i środków pomocowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Wojciech Demko.


Uzadadnienie dokonanego wyboru:

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pana Wojciecha Demko, który wykazał się dużym zakresem posiadanej wiedzy oraz doświadczeniem zawodowym, określonym w wymogach konkursu, a niezbędnym na przedmiotowym stanowisku pracy. Uzyskał bardzo dobry wynik podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura