Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw księgowości budżetowej 

w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

1. Minimum wykształcenie średnie, preferowany kierunek: ekonomiczne
2. Doświadczenie zawodowe: minimum 1 – roczny staż pracy w administracji publicznej
3. Nieposzlakowana opinia;
4. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
5. W naborze może wziąć udział osoba, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. W naborze może wziąć udział osoba o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość ogólnych zagadnień dotyczących ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
2. Bardzo dobra znajomość zagadnień wynikających:
a) z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
b) z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia … - Dz. U. z 4 marca 2013 r. poz.289) ,
c) z rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami)
3. Obsługa komputera (znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, aplikacji biurowych oraz doświadczenie w pracy z oprogramowaniem specjalistycznym, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność pracy w środowisku sieciowym);
4. Odpowiedzialność, dokładność, sumienność, staranność, komunikatywność;
5. Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność przy rozwiązywaniu problemów;
6. Dyspozycyjność.

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m.in.:
1. Księgowanie dziennych wydatków w jednostce,
2. Księgowanie dziennych wpływów dochodów w jednostce, z uzgodnieniem kont syntetycznych dochodów z analityką na poszczególnych stanowiskach,
3. Uzgadnianie wydatków z kosztami i z rozrachunkami,
4. Sporządzanie sprawozdań Rb 28S miesięcznych dla Organu z wykonania planu wydatków budżetowych,
5. Sporządzanie sprawozdań Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych miesięcznych dla Organu.
6. Księgowanie należności z Urzędów Skarbowych.
7. Księgowanie wydatków strukturalnych i sporządzenie sprawozdania z wydatków strukturalnych, Rb-WS roczne,


IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV);
2. List motywacyjny;
3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
4. Kwestionariusz osobowy;
5. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
8. Kserokopie świadectw pracy;
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
10. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje;
11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat;
2. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin 
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy;
3. Wynagrodzenie miesięczne;
4. Praca ma charakter pracy biurowej;
5. Wymagana dyspozycyjność;
6. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż wymagane ustawowo 6%

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej” do dnia 10.08.2015r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.


Sztum, dnia 2.09.2015r.

OR II.2110.6.8.2015

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej została wybrana Pani Justyna Pawełkiewicz  zam. Sztum


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Justyny Pawełkiewicz z uwagi na jej doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w tym w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego.

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura