Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39


na czas przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów


I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Doświadczenie – co najmniej 3-letni staż pracy, w tym preferowane doświadczenie zawodowe
w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
3. Aktualna wiedza z zakresu przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE i innych, w tym znajomość zasad nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
7. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
8. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Internet).


II.  Wymagania dodatkowe
1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
2. Znajomość zagadnień z zakresu: tworzenia projektów, przygotowania wniosku
o dofinansowanie projektu, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu.
3. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne komunikowanie się w mowie i piśmie.
4. Preferowane cechy osobowościowe: samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność.


III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
1. Przygotowanie i prowadzenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych, w szczególności:
a) analiza programów pomocowych pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy m.in. krajowych, unijnych i zagranicznych na zadania własne gminy,
b) przygotowanie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją towarzyszącą zgodnie z wytycznymi programowymi, w tym m.in. przekazanie do Instytucji Finansujących w wyznaczonych ramach czasowych, kontakt/negocjacje z Instytucjami Finansującymi w sprawach związanych z właściwym przygotowaniem i złożeniem wniosków o dofinansowanie, monitorowanie złożonych wniosków o dofinansowanie, składanie korekt i uzupełnień do złożonych wniosków,
c) prowadzenie rozliczeń, sprawozdawczości, w tym m.in. przygotowanie i terminowe złożenie sprawozdań/raportów z realizacji dofinansowanych projektów,
d) przygotowanie wymaganych dokumentów do kontroli projektów,
e) aktualizacja wniosków o dofinansowanie, które zostały wytypowane do dofinansowania i przekazanie ich do Instytucji Finansujących w wyznaczonych ramach czasowych, składanie korekt i uzupełnień do złożonych sprawozdań, raportów,
f) bieżąca obsługa administracyjna i archiwizacja projektów,
g) podejmowanie działań zorientowanych na realizację wskaźników produktu i rezultatu,
h) realizowanie działań promocyjnych wymaganych zapisami programów pomocowych.

2. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych.
3. Współpraca z samorządami innych krajów w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.
4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych na zadania gminy.
5. Monitoring dostępnych środków z funduszy Unii Europejskiej (EU) oraz innych środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie działań gminy.
6. Informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności.
7. Gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój miasta oraz danych dotyczących założeń społeczno-gospodarczych.

 

 IV. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Wykaz przygotowywanych, realizowanych i rozliczanych projektów z podziałem na wielkość i źródło finansowania.
7. Referencje lub zaświadczenie od pracodawców potwierdzające spełnienie wymagania określonego w pkt.  I.2. Referencje powinny zawierać następujące informacje:
a) nazwa projektu
b) całkowita wartość projektu
c) zakres zadań wykonywanych przez kandydata w ramach projektu
d) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która może potwierdzić referencje.

8. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku, o które kandydat się ubiega.
9. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
11. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
12. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
13. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z  dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy:  1 etat
2. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
3. Stanowisko stworzone jest na czas określony, tj. na czas przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
4. Wynagrodzenie miesięczne.
5. Praca ma charakter pracy biurowej.
6. Wymagana dyspozycyjność.
7. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, do dnia 01.06.2015r. (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1202)".


Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Sztum, 22.05.2015r.

 

 


 

 

Informacja dotycząca naboru

na stanowisko ds. projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie


Nabór na stanowisko ds. projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych zostaje przedłużony do dnia 8 czerwca 2015r.Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura


Sztum, dnia 17.06.2015r.

ORII210.5.9.2015

Informacja dotycząca naboru
na stanowisko ds. projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Lucyna Szymańska zam. Stara Kościelnica


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Lucyny Szymańskiej ze względu na duży zakres posiadanej wiedzy oraz doświadczenie zawodowe, określone w wymogach konkursu, a niezbędne na przedmiotowym stanowisku pracy.
   

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura