Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
informatyka, administrator danych osobowych
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

I.  Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku informatyka
 2. Doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na stanowisku informatyka, preferowany w jednostkach samorządu terytorialnego
 3. Nieposzlakowana opinia;
 4. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 5. W naborze może wziąć udział osoba, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. W naborze może wziąć udział osoba o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

II.  Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
 2. Ogólna znajomość zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Zamówień publicznych
 3. Odpowiedzialność, dokładność, sumienność, staranność, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 4. Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność przy rozwiązywaniu problemów;
 5. Dyspozycyjność.

 

 

III.  Zakres zadań na stanowisku obejmuje wykonywanie następujących zadań
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, m.in.:

 

 1. Koordynowanie wdrażania  i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów komputerowych.
 2. Nadzór nad pracą i właściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz zainstalowanego oprogramowania na poszczególnych stanowiskach pracy.
 3. Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia publicznego na sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi informatyczne. Proponowanie warunków udziału wykonawców w postepowaniach o udzielenie zamówienia publiczne na sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi informatyczne, proponowanie kryteriów oceny ofert w ww. postepowaniach.
 4. Pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych w ww. jednostkach, a w szczególności:
  - nadzór nad zabezpieczeniem systemów informatycznych i zawartych w nich danych przed
    dostępem osób nieupoważnionych,
  - niszczenie zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyeksploatowanych nośników
    informatycznych,
  - monitorowanie sieci oraz dostępu do informacji wewnątrz sieci,
  - nadzór nad pracą i administracją zasobami serwera wykonywaną przez administratora,
  - bieżące wykonywanie kopii danych umożliwiających ich odtworzenie w przypadku awarii, a w  
    szczególności danych zawartych na serwerze,
  - udostępnianie zasobów użytkownikom,
  - zarządzanie użytkownikami,
  - czuwanie nad bezpieczeństwem systemów.

 5. Administrowanie serwerem poczty elektronicznej.
 6. Nadzór nad realizacją umów dotyczących eksploatacji systemów i sprzętu.
 7. Pomoc merytoryczna pracownikom związana z obsługą sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 8. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 9. Występowanie do Dyrektorów  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie z wnioskami w sprawie racjonalizacji i poprawy efektywności działań w zakresie informatyzacji ww. jednostek.
 10. Wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum

 

 

IV.  Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys (CV);
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
 4. Kwestionariusz osobowy;
 5. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. Kserokopie świadectw pracy;
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 10. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje;
 11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat 
 2. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 3. Wynagrodzenie miesięczne
 4. Praca ma charakter pracy biurowej
 5. Wymagana dyspozycyjność
 6. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

 

VI.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 2,49% w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia i jest niższy niż wymagane ustawowo 6%

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko informatyka, administratora danych osobowych do dnia 17.03.2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.


Informacja o wynikach naboru

na stanowisko informatyka, administratora danych osobowych
w Urzędzie Miasta i Gminy  w SztumieInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Mateusz Krzysztofik  zam. Sztum

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pana Mateusza Krzysztofika ze względu na szeroki zakres wiedzy oraz doświadczenie zawodowe związane z obowiązującymi zadaniami, określone w wymogach konkursu, a niezbędne na przedmiotowym stanowisku pracy.   

 

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura