Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw ochrony środowiska 
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

I.   Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe: preferowane kierunki: ochrona środowiska, prawo;
 2. Doświadczenie zawodowe: minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku do spraw ochrony środowiska;
 3. Nieposzlakowana opinia;
 4. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 5. W naborze może wziąć udział osoba, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. W naborze może wziąć udział osoba o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

II.  Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa zamówień publicznych;
 2. Bardzo dobra znajomość zagadnień wynikających z Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawy
  o ochronie przyrody, Ustawy o lasach, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy o odpadach i rozporządzeń uszczegóławiających powyższe akty prawne;
 3. Mile widziana znajomość tematyki i doświadczenie w sprawach dot. urządzania, aranżacji i prawidłowego utrzymywania terenów zielonych;
 4. Obsługa komputera (znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, aplikacji biurowych oraz doświadczenie w pracy z oprogramowaniem specjalistycznym, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność pracy w środowisku sieciowym);
 5. Odpowiedzialność, dokładność, sumienność, staranność, komunikatywność;
 6. Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność przy rozwiązywaniu problemów;
 7. Dyspozycyjność.

 

III.  Zakres zadań na stanowisku obejmuje m.in.:

 

 1. Realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie przyrody;
 2. Prowadzenie postępowań środowiskowych i wydawanie decyzji określających środowiskowe uwarunkowania;
 3. Podejmowanie działań w celu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy zgodnie z obowiązującymi ustawami i prawem miejscowym, w tym  m.in. wydawanie decyzji w zakresie obowiązku podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnych, realizacja zadań gminy wynikających
  z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
 4. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony powietrza atmosferycznego;
 5. Wydawanie decyzji ograniczających uciążliwość hałasu;
 6. Prowadzenie spraw związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 7. Pozyskiwanie środków pomocowych w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska;
 8. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektu, funkcjonowaniem i rozliczaniem  planów z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarowania odpadami, gospodarką wodno-ściekową;
 9. Przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych na        dofinansowanie działalności jednostki;
 10. Prowadzenie spraw związanych z prawem łowieckim
 11. Prowadzenie spraw związanych z gospodarka leśną w zakresie ustawy o lasach;
 12. Nadzór nad prawidłowym utrzymaniem terenów zielonych na terenie miasta
  i gminy.

 

 

IV.  Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys (CV);
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
 4. Kwestionariusz osobowy;
 5. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. Kserokopie świadectw pracy;
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 10. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje;
 11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat; 
 2. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin
  w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy;
 3. Wynagrodzenie miesięczne;
 4. Praca ma charakter pracy biurowej, jednakże wymaga wyjazdów w teren;
 5. Wymagana dyspozycyjność;
 6. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

 

VI.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 2,49 w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia i jest niższy niż wymagane ustawowo 6%

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko do spraw ochrony środowiska” do dnia 17.03.2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 


 

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwaw Urzędzie Miasta i Gminy  w SztumieInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Miłosz Gutjar  zam. Stary TargUzasadnienie dokonanego wyboru:
W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pana Miłosza Gutjara ze względu na duży zakres posiadanej wiedzy oraz doświadczenie zawodowe, określone w wymogach konkursu, a niezbędne na przedmiotowym stanowisku pracy.


Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura