Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: gospodarka komunalna, budownictwo, ochrona środowiska, prawo
2. Doświadczenie zawodowe: minimum 5-letni staż pracy na stanowiskach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej.
3. Nieposzlakowana opinia
4. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
5. W naborze może wziąć udział osoba, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. W naborze może wziąć udział osoba o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku
7. W naborze może wziąć udział osoba, która w przypadku wyboru spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, tzn. w przypadku wyboru nie będzie:
1) członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
2) zatrudniona lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
3) członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
4) członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;
6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub nie będzie przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
2. dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz poczty elektronicznej
3. umiejętność kierowania zespołem
4. komunikatywność, samodzielność, zaangażowanie, sumienność, dyspozycyjność


III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
Nadzór oraz realizacja spraw należących do właściwości Referatu a w szczególności w zakresie:
1. przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji dot. infrastruktury komunalnej
2. modernizacji i utrzymania dróg, organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego
3. utrzymania czystości i porządku w gminie
4. ochrony środowiska
5. zaopatrzenia w energię i konserwacji sieci oświetleniowej
6. cmentarzy, miejsc pamięci narodowej
7. obsługi biurowej sołectw
8. ewidencji działalności gospodarczej
9. melioracji, ochrony przeciwpowodziowej, rolnictwa
10. obrony cywilnej
11. ochrony przeciwpożarowej w gminie
12. bezpieczeństwa i porządku publicznego,
13. aktywizacji obszarów wiejskich
14. utrzymania gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych
15. nadzoru nad jednostkami wykonującymi usługi komunalne
16. wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza

IV. Wymagane dokumenty
1. list motywacyjny
2. CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
4. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.
5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. kserokopie świadectw pracy,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
11. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
12. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy pełen etat
2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
3. wynagrodzenie miesięczne
4. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich, do dnia 02 lutego 2015 (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 008 r. Nr 223, poz. 1458)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

 


 

 

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Marcin Lipiński  zam. Sztum

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pana Marcina Lipińskiego ze względu na szeroki zakres wiedzy oraz doświadczenie zawodowe związane z obowiązującymi zadaniami, określone w wymogach konkursu, a niezbędne na przedmiotowym stanowisku pracy.


Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum

Daria Mietlewska-Dura