Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw energetycznych i obrony cywilnej
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39


I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie - minimum średnie, techniczne
2. Doświadczenie –  3 lata stażu pracy w branży energetycznej
3. Nieposzlakowana opinia
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

II. Wymagania dodatkowe
1. znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy prawo energetyczne, ustawa o efektywności energetycznej i prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, znajomość problematyki odnawialnych źródeł energii
2. prawo jazdy kategorii B
3. obsługa komputera (znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, aplikacji biurowych oraz doświadczenie w pracy z oprogramowaniem specjalistycznym, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność pracy w środowisku sieciowym)
4. odpowiedzialność, dokładność, staranność, komunikatywność
5. umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność przy rozwiązywaniu problemów
6. dyspozycyjność

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
1. Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem gminy w energię, w tym rozliczenia z dostawcami
2. Wykonywanie zadań gminy zgodnie m.in. z prawem energetycznym, ustawą o efektywności energetycznej, ustawą o samorządzie gminnym, finansach publicznych, prawem zamówień publicznych, prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska oraz z zakresu odnawialnych źródeł energii
3. Planowanie i aktualizacja planów w zakresie utrzymania, eksploatacji, remontów i budowy infrastruktury energetycznej w tym planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
4. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia przetargów na wykonawstwo inwestycji i remontów związanych z infrastrukturą energetyczną,
5. Przygotowanie, realizacja i nadzór nad realizacją umów na dostawy energii i konserwację urządzeń związanych z oświetleniem,
6. Sprawozdawczość inwestycyjna,
7. Przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację gminnych inwestycji energetycznych i komunalnych ,
8. Współpraca z zarządcami infrastruktury technicznej,
9. Wykonywanie zadań dotyczących obrony cywilnej.

IV. Wymagane dokumenty
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)
4. kwestionariusz osobowy,
5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. kserokopie świadectw pracy,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy 1 etat
2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
3. wynagrodzenie miesięczne
4. praca ma charakter pracy biurowej, jednakże wymaga wyjazdów w teren
5. wymagana dyspozycyjność,
6. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 3,115 w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia i jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko do spraw energetycznych i obrony cywilnej” do dnia 13.01.2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.


OR II 2110.1.6.2015                                                                                                         Sztum, dnia 26.01.2015r.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko ds. energetycznych i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Michał Mroczkowski zam. Koniecwałd


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pana Michała Mroczkowskiego ze względu na doświadczenie zawodowe oraz dużą znajomość zagadnień związanych z obowiązującymi zadaniami na stanowisku, określonych w wymogach konkursu, a niezbędnych na przedmiotowym stanowisku pracy.
   

 

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura