Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze
poborcy jednostki samorządu terytorialnego
w Referacie Podatkowym
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39


I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe, preferowane administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne;
2. Doświadczenie zawodowe minimum 6-cio miesięczny okres w kancelarii komornika lub administracji publicznej związane z postępowaniem egzekucyjnym. Preferowane na stanowisku poborcy skarbowego lub w dziale egzekucji podatkowej lub sądowej, w drugiej kolejności doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach związanych z podatkami;
3. Nieposzlakowana opinia;
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
7. Prawo jazdy kat. B;

 

II.  Wymagania dodatkowe
1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz poczty elektronicznej
2. Samodzielność, asertywność, dyspozycyjność, komunikatywność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista.
3. Dodatkowym atutem będzie:
- znajomość topografii gminy Sztum,
- dysponowanie samochodem osobowym do celów służbowych.

 

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
1. Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przydzielonych tytułów wykonawczych, w tym stosowanie dopuszczalnych środków egzekucyjnych.
2. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych oraz sporządzanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji z ich przebiegu, m.in. sporządzanie zawiadomień o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego, protokołów, postanowień, odpowiedzi na zażalenia i innych.
3. Pobieranie u zobowiązanych środków pieniężnych w celu realizacji należności objętych przydzielonymi tytułami wykonawczymi
4. Naliczanie i pobieranie opłat oraz rozliczanie i ewidencjonowanie wydatków za dokonane czynności egzekucyjne.
5. Prowadzenie postępowań w zakresie umorzenia lub rozłożenia na raty kosztów egzekucyjnych.
6. Orzekanie w sprawach egzekucji administracyjnej.
7. Prowadzenie składnicy zajętych ruchomości.
8. Podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania powstaniu zaległości zagrożonych przedawnieniem
9. Rozliczanie się z należności pobranych w określonych terminach w celu przekazania wierzycielom
10. Przeprowadzanie wywiadu w terenie w celu pozyskania informacji o zobowiązanym.
11. Dokonywanie zwózek i organizowanie sprzedaży zajętych ruchomości.

 

IV. Wymagane dokumenty
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)
4. kwestionariusz osobowy,
5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie
o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. kserokopie świadectw pracy,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
11. oświadczenie o dysponowaniu samochodem osobowym,
12. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy ½ etatu ,
2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 4 godziny, a tygodniowa przeciętnie 20 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3. wynagrodzenie miesięczne,
4. praca biurowa oraz w terenie w związku z czynnościami egzekucyjnymi,
5. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami,
6. zadaniowy czas pracy,
7. pracownik wykorzystujący prywatny samochód zostanie wysłany na specjalistyczne  badania w tym psychotesty przed podpisaniem umowy dotyczącej ustalenie zasad zwrotu kosztów używania samochodu nie będącego własnością Pracodawcy, do celów służbowych.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko poborcy jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 20.02.2014r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.sztum.pl) oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)".
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.