Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. komunalnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39


I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie:
preferowane wyższe o kierunku budownictwo, preferowana branża drogowa lub
w drugiej kolejności wykształcenie średnie techniczne, preferowane budownictwo branża drogowa
2. Minimum 12-miesięczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej lub 12-miesięczny staż pracy w instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach na stanowiskach związanych z branżą drogową, budowlaną, energetyką lub  gospodarką komunalną
3. Nieposzlakowana opinia
4. Nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
5. Kandydat o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku
6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013, poz.594 ze zmianami)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 19, poz. 115 ze zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r, w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom (DZ.U z 2005,  Nr 67, poz. 582)
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U, z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zmianami)
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2013, poz. 907)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2006, Nr 225, poz. 1635 ze zmianami)

2. dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz poczty elektronicznej
3. umiejętność pracy w zespole
4. komunikatywność, samodzielność, zaangażowanie, sumienność, dyspozycyjność

 

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:

1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym m.in:
a) prowadzenie spraw w zakresie wypełniania obowiązków zarządcy drogi, w tym: prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania, budowy, remontów i napraw dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich i infrastruktury towarzyszącej;
b) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
c) wydawanie decyzji na zajmowanie pasa drogi gminnej lub drogi wewnętrznej na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w tym naliczanie opłat,
d) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej lub drogi wewnętrznej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia, w tym naliczanie kar,
e) wydawanie zezwoleń na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej lub drogi wewnętrznej
f) przygotowanie uchwał w sprawie ustalenia przebiegu i  kategorii dróg gminnych i dróg wewnętrznych,
g) wydawanie opinii w sprawach przebiegu i zaliczania drogi do kategorii dróg wojewódzkich i powiatowych,
h) współpraca z zarządcami dróg publicznych w zakresie funkcjonującej sieci drogowej.
i) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, dróg wewnętrznych, obiektów mostowych, przepustów - zgodnie z ustawą o drogach
j) opracowywanie planu rozwoju sieci drogowej
2. Współpraca zarządcami funkcjonującej sieci drogowej  w obszarze miasta i gminy  nad oczyszczaniem letnim i zimowym ulic, dróg, parkingów oraz utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych przy drogach publicznych.
3. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą obsługą funkcjonowania sytemu kanalizacji deszczowej w tym nadzór nad konserwacją urządzeń, oczyszczaniem, utrzymaniem w dobrym stanie technicznym oraz usuwaniem awarii.
4. Współpraca z gestorami sieci sanitarnej w zakresie uzgodnień, opiniowania dot. projektów oraz innych prac związanych z funkcjonowaniem infrastruktury kanalizacji ściekowej.
5. Przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń wodno-prawnych, uczestniczenie w rozprawach administracyjnych, wydawanie uzgodnień i warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych.
6. Obsługa w zakresie naliczania i określenia opłat za odprowadzenie ścieków do wód
7. Przygotowanie projektów umów na opracowywanie dokumentacji technicznej dot. budowy, przebudowy i remontu dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz współpraca z wykonawcami  i nadzór nad realizacją ww. umów.
8. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej: opisywanie przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia w postępowaniach dotyczących wyłonienia wykonawcy  dokumentacji technicznej, wykonawcy robót w zakresie dot. dróg, drogowych obiektów inżynierskich i infrastruktury towarzyszącej, proponowanie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.
9. Współpraca z referatami w zakresie uzgodnień i opinii dot. infrastruktury technicznej  w czasie przygotowywania dokumentacji i programów oraz uczestniczenie w odbiorach realizowanych inwestycji gminnych związanych z przejęciem infrastruktury do bieżącej obsługi referatu.
10. Współpraca z referatami w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz przygotowywanie w tym zakresie wniosków o dofinansowanie zadań gminnych.
11. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej dotacji z budżetu państwa na inwestycje gminne.
12. Współdziałanie z przewoźnikami w zakresie zabezpieczenia potrzeb przewozowych, w tym opiniowanie przebiegu linii komunikacyjnych i rozkładów jazdy.
13. Prowadzenie spraw bieżących z zakresu dekoracji bożonarodzeniowej i noworocznej.
14. Prowadzenie spraw związanych z urządzaniem nowych i utrzymaniem istniejących ścieżek pieszo-rowerowych, tras turystycznych występujących w pasach drogowych bądź innych, w tym zleconych  gminie do utrzymania na mocy zawartych porozumień.
15. Prowadzenie spraw związanych z urządzaniem nowych i utrzymaniem istniejących placów zabaw bądź miejsc rekreacji, w tym uzyskiwanie stosownych pozwoleń lub zgłoszeń wynikających z przepisów prawa.
16. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym nadzorem nad utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym stadionu miejskiego, skate-parku, boisk wiejskich i innych miejsc sportowo-rekreacyjnych.
17. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię, eksploatacją infrastruktury energetycznej.
18. Przygotowywanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.

 

IV. Wymagane dokumenty
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)
4. kwestionariusz osobowy,
5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. kserokopie świadectw pracy,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy pełen etat
2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
3. wynagrodzenie miesięczne
4. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. komunalnych, do dnia 20.01.2014
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.sztum.pl) oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)".


Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 


 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko ds. komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie

 

 

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  nie dokonała wyboru pracownika na stanowisko ds. komunalnych.

 

Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum

Daria Mietlewska-Dura