Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. projektów, turystyki i promocji gminy
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie średnie – preferowane kierunek ekonomiczny.
2. Roczne doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego, w tym minimum 6 miesięcy - staż pracy w jst na stanowisku związanym z przygotowaniem i koordynacją projektów UE.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
5. W naborze może wziąć udział osoba, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
6. W naborze może wziąć udział osoba o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.


II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego .
2. Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
3. Znajomość zagadnień dotyczących funduszy Unii Europejskiej,
4. Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz poczty elektronicznej,
5. Preferowane cechy osobowościowe: samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność.


III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
1. Przygotowywanie i prowadzenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych.
2. Prowadzenie spraw z zakresu współpracy z zagranicą - prowadzenie korespondencji i utrzymywanie kontaktów z gminami zagranicznymi - przygotowywanie i obsługa spotkań z delegacjami zagranicznymi- przygotowywanie wyjazdów delegacji gminy na oficjalne spotkania do gmin partnerskich- organizacja pobytu i opieka nad delegacjami zagranicznymi przebywającymi w gminie Sztum
3. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych na zadania gminy.
4. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł pozabudżetowych.
5. Prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy.
6. Prowadzenie spraw z zakresu rozwoju turystyki  w gminie.
7. Prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w stowarzyszeniach gmin.

 

IV. Wymagane dokumenty
1. list motywacyjny,
2. CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej,
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”,
5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  określonym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. kserokopie świadectw pracy,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
11. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
12. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy pełen etat, 
2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3. wynagrodzenie miesięczne,
4. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. projektów, turystyki i promocji gminy, do dnia 23.08.2013r (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 008 r. Nr 223, poz. 1458)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 


 

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko ds. projektów, turystyki i promocji gminy w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie

 

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja dokonała wyboru kandydatury Pani Małgorzaty Schufreida ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy i doświadczenie zawodowe, określone w wymogach konkursu, a niezbędne na przedmiotowym stanowisku pracy, która uzyskała wynik bardzo dobry podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura