Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. komunalnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Minimum wykształcenie średnie – wymagane kierunki: budownictwo: preferowana branża drogowa. W drugiej kolejności preferowane kierunki lub branże: gospodarka komunalna, energetyka
2. Minimum 4-letni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej lub 2-letni staż pracy  w instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach na stanowiskach związanych z branżą drogową , budowlaną, energetyką lub  gospodarką  komunalną
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
5. W naborze może wziąć udział osoba, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. W naborze może wziąć udział osoba o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.


II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 19, poz. 115 ze zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r, w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom mostowym itunelom (DZ.U z 2005,  Nr 67, poz. 582)
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U, z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zmianami)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2006, Nr 225, poz. 1635 ze zmianami)
2. dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz poczty elektronicznej
3. umiejętność pracy w zespole
4. komunikatywność, samodzielność, zaangażowanie, sumienność, dyspozycyjność

 

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:

1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym m.in:
a) prowadzenie spraw w zakresie wypełniania obowiązków zarządcy drogi, w tym: prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania, budowy, remontów i napraw dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich i infrastruktury towarzyszącej;
b) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
c) wydawanie (czy decyzji na zajmowanie pasa drogi gminnej lub drogi wewnętrznej na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w tym naliczanie opłat,
d) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej lub drogi wewnętrznej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia, w tym naliczanie kar,
e) wydawanie zezwoleń na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej lub drogi wewnętrznej
f) przygotowanie uchwał w sprawie ustalenia przebiegu i  kategorii dróg gminnych i dróg wewnętrznych,
g) wydawanie opinii w sprawach przebiegu i zaliczania drogi do kategorii dróg wojewódzkich i powiatowych,
h) współpraca z zarządcami dróg publicznych w zakresie funkcjonującej sieci drogowej.
i) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, dróg wewnętrznych, obiektów mostowych, przepustów - zgodnie z ustawą o drogach
j) opracowywanie planu rozwoju sieci drogowej
2. Współpraca zarządcami funkcjonującej sieci drogowej  w obszarze miasta i gminy  nad oczyszczaniem letnim i zimowym ulic, dróg, parkingów oraz utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych przy drogach publicznych.
3. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą obsługą funkcjonowania sytemu kanalizacji deszczowej w tym nadzór nad konserwacją urządzeń, oczyszczaniem, utrzymaniem w dobrym stanie technicznym oraz usuwaniem awarii.
4. Współpraca z gestorami sieci sanitarnej w zakresie uzgodnień, opiniowania dot. projektów oraz innych prac związanych z funkcjonowaniem infrastruktury kanalizacji ściekowej.
5. Przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń wodno-prawnych, uczestniczenie w rozprawach administracyjnych, wydawanie uzgodnień i warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych.
6. Obsługa w zakresie naliczania i określenia opłat za odprowadzenie ścieków do wód
7. Współpraca i nadzór nad realizacją umów na przygotowanie dokumentacji technicznej dot. budowy, przebudowy i remontu dróg, obiektów mostowych, przepustów.
8. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej: opisywanie przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia w postępowaniach dotyczących wyłonienia wykonawcy  dokumentacji technicznej, wykonawcy robót w zakresie dot. dróg, drogowych obiektów inżynierskich i infrastruktury towarzyszącej.
9. Współpraca z referatami w zakresie uzgodnień i opinii dot. infrastruktury technicznej  w czasie przygotowywania dokumentacji i programów oraz uczestniczenie w odbiorach realizowanych inwestycji gminnych związanych z przejęciem infrastruktury do bieżącej obsługi referatu.
10. Współpraca z referatami w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz przygotowywanie w tym zakresie wniosków na   dofinansowanie zadań gminnych.
11. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej dotacji z budżetu państwa na  inwestycje gminne.
12. Współdziałanie z przewoźnikami w zakresie zabezpieczenia potrzeb przewozowych, w tym opiniowanie przebiegu linii komunikacyjnej i rozkładów jazdy
13. Prowadzenie spraw bieżących z zakresu dekoracji  bożonarodzeniowej i noworocznej.
14. Prowadzenie spraw związanych z urządzaniem nowych bądź utrzymaniem istniejących  ścieżek pieszo-rowerowych, tras turystycznych występujących w pasach drogowych bądź wynikających z innych porozumień zleconych do utrzymania przez gminę.
15. Prowadzenie  spraw związanych z urządzaniem nowych i utrzymaniem istniejących placów zabaw bądź miejsc rekreacji w tym uzyskiwanie stosownych pozwoleń  lub  zgłoszeń wynikających z Prawa Budowlanego.
16. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym  nadzorem nad utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych w tym stadionu miejskiego, skate parku, boisk wiejskich i innych miejsc sportowych.
17. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię, eksploatacja infrastruktury energetycznej.
18. Przygotowywanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw, w tym  sprawozdań do GUS i innych instytucji w ramach udostępniania informacji
19. Wystawianie faktur VAT, not korygujących, potwierdzanie wykonania robót, usług lub dostaw wynikających z zakresu obowiązków.
20. Przygotowywanie i przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej, do Informatora www.sztum.pl oraz na stronę www.sztum.pl w zakresie niniejszego zakresu obowiązków.

 

IV. Wymagane dokumenty
1. list motywacyjny,
2. CV (życiorys) zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej,
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”,
5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. kserokopie świadectw pracy,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
11. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
12. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy pełen etat
2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
3. wynagrodzenie miesięczne
4. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. komunalnych, do dnia 9.07.2013r. (decyduje data wpływu oferty do UMiG Sztum). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 008 r. Nr 223, poz. 1458)".

 Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Sztum, 28.06.2013r.

 


 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko ds. komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie

 

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pana Zdzisława Barańskiego ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy i doświadczenie zawodowe, określone w wymogach konkursu, a niezbędne na przedmiotowym stanowisku pracy, który uzyskał wynik bardzo dobry podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 

Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura