Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. planowania przestrzennego
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 


I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Minimum wykształcenie średnie – preferowany kierunek - budownictwo
2. doświadczenie na stanowisku ds. planowania przestrzennego, budownictwa co najmniej 2 lata
3. Nieposzlakowana opinia
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni 
     praw publicznych

II.  Wymagania dodatkowe
1. znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych (dodatkowym atutem będzie znajomość programów unijnych),
2. znajomość procedur administracyjnych
3.  kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie planowania przestrzennego;
4.  przepisów prawa dotyczących planowania przestrzennego oraz innych aktów normatywnych związanych z planowaniem przestrzennym;
5. dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz poczty elektronicznej
6. dokładność, skrupulatność, cierpliwość
7. umiejętność organizacji pracy,
8. komunikatywność, samodzielność pracy na danym stanowisku
9. sumienność, dyspozycyjność,

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
1. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych na gruntach gminnych
2. Przygotowanie zakresu dokumentacji projektowej dla zamierzeń inwestycyjnych
3. Dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta
4. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych na etapie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej
5. Przygotowywanie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna)
6. Sprawowanie opieki nad zabytkami, składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków
7. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury wpisanych i niewpisanych do rejestru zabytków
8. Przygotowywanie dokumentów oraz wniosków do ujęcia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum
9. Dokonywanie analizy wniosków i uwag dotyczących zmian w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
10. Prowadzenia spraw w zakresie strategii rozwoju Gminy (monitoring, ewaluacja).
11. Prowadzenia spraw dot. estetyki miasta i gminy Sztum - egzekwowanie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie
12. Promocja gospodarcza gminy
13. Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na nieruchomości stanowiące własność gminy
14. Kontakt z inwestorem oraz obsługa inwestorów podczas trwania procesu inwestycyjnego
 
IV. Wymagane dokumenty
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)
4. kwestionariusz osobowy,
5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 
        określonym stanowisku
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o
        niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
        pełni praw publicznych,
8. kserokopie świadectw pracy,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
        celów rekrutacji,
10. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2
        ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z    
        dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. wymiar czasu pracy pełen etat
2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
3. wynagrodzenie miesięczne
4. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego, do dnia 18.01.2013r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 008 r. Nr 223, poz. 1458)".
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 


 

 

Sztum, dnia 29.01.2013r.

OR II 2110.8.2013


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie

 

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pani Joanny Stopy ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego, określonego w wymogach konkursu, które są niezbędne na przedmiotowym stanowisku pracy. Pani Joanna Stopa uzyskała wynik bardzo dobry podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura