Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Radcy Prawnego  ¾ etatu
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. ukończone studia wyższe prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i tytuł magistra lub posiada ukończone zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
2. uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego – wpis na liste radców prawnych
3. co najmniej  5-letni staż pracy w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz urzędu gminy lub innej jednostki wymienionej w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
4. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
6. nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7. nieposzlakowana opinia
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
9. znajomość obowiązujących przepisów prawa


II.  Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
2. Zaangażowanie, zdolności negocjacyjne, kreatywność i odpowiedzialność
3. Dokładność, spostrzegawczość i terminowość w wykonywaniu zadań
4. Rzetelność, sumienność, systematyczność , dyspozycyjność
5. Komunikatywność, umiejętność współpracy, zarządzanie informacją, umiejętność logicznego myślenia, umiejętne organizowanie własnej pracy
6. Umiejętność obsługi komputera (znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, aplikacji biurowych oraz obsługę poczty elektronicznej)


III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:

1. Opiniowanie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami projektów umów i porozumień zawieranych z kontrahentami zewnętrznymi
2. Wydawanie opinii prawnych na wniosek Burmistrza i podległych mu pracowników.
3. Opiniowanie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami projektów uchwał
4. Opiniowanie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami projektów decyzji administracyjnych, upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Burmistrza.
5. Świadczenie porad prawnych w sprawach związanych z realizacją ustawowych zadań gminy, o które będą się zwracać pracownicy.
6. Wydawanie opinii prawnych z zakresu zatrudniania i zwalniania pracowników Urzędu oraz osób dla  których Burmistrz jest pracodawcą
7. Opiniowanie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dokumentów wewnętrznych Urzędu: regulaminów, instrukcji, zarządzeń Burmistrza.
8. Obsługę prawną sesji Rady Miejskiej.
9. Mediacje w sprawach spornych po stronie zleceniodawcy
10. Zastępstwo procesowe i prawne w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych,
11. Prowadzenie dokumentacji obsługi prawnej w zakresie powierzonych spraw

 IV. Wymagane dokumenty
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie
4. kserokopia zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
7. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy,
10. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
11. podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
12. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. wymiar czasu pracy  3/4 etatu
2. miejsce pracy – Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
3. umowa na czas określony
4. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy -  czas pracy na stanowisku radcy zgodnie z ustawą o radcach prawnych
5. wynagrodzenie miesięczne
6. praca ma charakter pracy biurowej oraz poza siedzibą Urzędu przy załatwianiu spraw sądowych i administracyjnych
7. udział w posiedzeniach organów gminy
8. wymagana dyspozycyjność,
9. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Radcy prawnego, do dnia 28.05.2012r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 008 r. Nr 223, poz. 1458)".
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn. Po zakończeniu naboru dokumentów nie odsyłamy.

  


  

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Marek Kuszewski  zam. Gościszewo


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pana Marka Kuszewskiego ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy, określonej w wymogach konkursu a niezbędnej na przedmiotowym stanowisku pracy oraz wieloletnie doświadczenie jako radca prawny w jednostkach samorządowych.
     


p.o. Zastępcy Kierownika Referatu
Ogólno-Organizacyjnego
Małgorzata Draganek