Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39 

 

I.      Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe -  kierunek budownictwo
 2. przynajmniej 2-letnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku urzędniczym
 3. Nieposzlakowana opinia
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 

II.  Wymagania dodatkowe

 1. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub praktyka budowlana i drogowa
 2. prawo jazdy kategorii B
 3. obsługa komputera (znajomość obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych, aplikacji biurowych oraz doświadczenie w pracy z oprogramowaniem specjalistycznym, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność pracy w środowisku sieciowym)
 4. znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane, prawo energetyczne, ustawa o efektywności energetycznej i prawo zamówień publicznych
 5. odpowiedzialność, dokładność, staranność, komunikatywność
 6. umiejętność pracy w zespole oraz  samodzielność przy rozwiązywaniu problemów
 7. dyspozycyjność

 

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania, remontów i budowy dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
 2. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia przetargów na wykonawstwo inwestycji i remontów związanych z drogami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną
 3. Sprawozdawczość inwestycyjna
 4. Przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację gminnych inwestycji drogowych
 5. Współpraca z zarządcami  dróg innych kategorii
 6. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki komunalnej, w tym m.in. dot. sieci sanitarnej, gazowej, energetycznej i innych związanych z pasem drogowym

 

 IV. Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. kserokopie świadectw pracy,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 10. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
 11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy  1 etat
 2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 3. wynagrodzenie miesięczne
 4. praca ma charakter pracy biurowej, jednakże wymaga częstych wyjazdów w teren
 5. wymagana dyspozycyjność,
 6. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 3,115 w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia i jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu GKiSO, do dnia 06.02.2012r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 008 r. Nr 223, poz. 1458)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 


 


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Marcin Baźmierowski  zam. Malbork


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pana Marcina Baźmierowskiego ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy oraz wykształcenie i doświadczenie zawodowe, określone w wymogach konkursu, a niezbędne na przedmiotowym stanowisku pracy, który uzyskał wynik bardzo dobry podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
     


Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura