Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji gminnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

 

I.      Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

 

 1. Minimum wykształcenie średnie – preferowany kierunek - budownictwo
 2. doświadczenie na stanowisku ds. inwestycji co najmniej 3 lata
 3. Nieposzlakowana opinia
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 6. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

II.  Wymagania dodatkowe

 1. wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo
 2. znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych (dodatkowym atutem będzie znajomość programów unijnych),
 3. znajomość procedur administracyjnych
 4. znajomość ustawy prawo budowlane,
 5. znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 6. dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz poczty elektronicznej
 7. dokładność, skrupulatność, cierpliwość
 8. umiejętność organizacji pracy,
 9. komunikatywność, samodzielność pracy na danym stanowisku
 10. sumienność, staranność i dokładność,

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:

 1. Prowadzenie prowadzeniu procesów inwestycyjnych w Gminie Sztum począwszy od etapu planowania  i projektowania do etapu zamknięcia i rozliczenia,
 2. przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia procedur zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy inwestycji gminnych,
 3. przygotowanie dokumentów i wprowadzenie wykonawcy na plac budowy,
 4. kontrola i rozlicznie realizowanych inwestycji,

 IV. Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. kserokopie świadectw pracy,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 10. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
 11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy pełen etat
 2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 3. wynagrodzenie miesięczne
 4. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 3,115 w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia i jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. inwestycji gminnych, do dnia 31.01.2012r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 008 r. Nr 223, poz. 1458)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 


 

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko ds. inwestycji gminnych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Adamczewski Krzysztof  zam. Sztum


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pana Krzysztofa Adamczewskiego ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy, określonej w wymogach konkursu, a niezbędnej na przedmiotowym stanowisku pracy.
     


Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura