Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. informacyjno-prasowych
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39 

 

I.      Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Nieposzlakowana opinia
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 5. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 

II.  Wymagania dodatkowe

 1. przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z obsługą redakcyjną i informacyjno-prasową lub na stanowisku dziennikarza
 2. dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz poczty elektronicznej
 3. znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego
 4. umiejętność organizacji pracy,
 5. komunikatywność i kreatywność,
 6. sumienność, staranność i dokładność,
 7. dyspozycyjność oraz samodzielność przy rozwiązywaniu problemów

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:

 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą informacyjno-prasową Burmistrza i Rady Miejskiej.
 2. Redagowanie informatora pt. www.sztum.pl, w tym prowadzenie wszelkich spraw z tym związanych od chwili rozpoczęcia, poprzez zebranie i zredagowanie materiałów, przekazanie do druku, odbiór gotowego Informatora i przekazanie go do Referatu Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicą i Organizacjami Pozarządowymi
 3. Zbieranie informacji tekstowych i zdjęciowych
 4. Obróbka graficzna
 5. Samodzielne pisanie artykułów
 6. Wprowadzanie informatora na stronę internetową
 7. Aktualizacja strony internetowej Urzędu poprzez bieżące zamieszczanie informacji o działalności gminy i wydarzeniach, imprezach, akcjach
 8. Współpraca z mediami w zakresie informowania o działalności gminy z uwzględnieniem mediów elektronicznych
 9. Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi w zakresie informowania o ich działalności na stronie www.sztum.pl , w informatorze pt. www.sztum.pl i lokalnych mediach.
 10. Udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, Komisji Rady i spotkaniach Burmistrza.
 11. Udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych w celu przygotowania relacji z ich przebiegu.

 

 IV. Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. kserokopie świadectw pracy,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 10. inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
 11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy ½ etatu
 2. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 4 godziny, a tygodniowa przeciętnie 20 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
 3. wynagrodzenie miesięczne
 4. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 3,115 w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia i jest niższy niż wymagane ustawowo 6%. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju INFORMACJA lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. informacyjno-prasowych, do dnia 26.01.2012r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 008 r. Nr 223, poz. 1458)".

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

 

 


  

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko ds. informacyjno-prasowych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Janusz Ryszkowski  zam. Sztum


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru Janusza Ryszkowskiego na stanowisko ds. informacyjno-prasowych w wymiarze  ½ etatu  ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy, określonej w wymogach konkursu a niezbędnej na przedmiotowym stanowisku pracy oraz doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z obsługą redakcyjną i informacyjno-prasową .

     

Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura