Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- do spraw inwestycji gminnych

 

1. Wymagania niezbędne:

a)      minimum wykształcenie średnie – preferowany kierunek - budownictwo

b)      doświadczenie na stanowisku ds. inwestycji co najmniej 3 lata

c)      nieposzlakowana opinia,

d)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e)      posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f)       obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

a)      wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym

b)      znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych (dodatkowym atutem będzie znajomość programów unijnych),

c)      znajomość procedur administracyjnych,

d)      znajomość ustawy prawo budowlane,

e)      znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

f)       dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej,

g)      dokładność, skrupulatność, cierpliwość,

h)      komunikatywność, samodzielność pracy na danym stanowisku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    Praca na przedmiotowym stanowisku polega między innymi na:

a)      prowadzeniu procesów inwestycyjnych w Gminie Sztum począwszy od etapu planowania
i projektowania do etapu zamknięcia i rozliczenia,

b)      przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia procedur zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy inwestycji gminnych,

c)      przygotowanie dokumentów i wprowadzenie wykonawcy na plac budowy,

d)     kontrola i rozlicznie realizowanych inwestycji,

4. Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania
w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),

d)      dokument poświadczający wykształcenie (dyplom),

e)      oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
na określonym stanowisku,

f)       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

g)      kopie świadectw pracy,

h)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów  spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs na stanowisko
ds. inwestycji gminnych”, do dnia 15 grudnia 2011r. (liczy się data stempla pocztowego)
na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz., 926 ze zmianami)".

 

 

15.12.2011r. 

INFORMACJA

 

informujemy, że nabór na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie z powodów organizacyjnych został odwołany.
Przepraszamy tych Państwa, którzy złożyli aplikacje na w/w stanowisko.
Aplikacje zostaną niezwłocznie zwrócone osobom zainteresowanym.