Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.sztum.pl


Sztum: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum
Numer ogłoszenia: 186338 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum , ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 6406303, faks 55 6406300.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczestników i uczestniczek projektu nr WND-POKL.09.01.02-22-163/13 pn. Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Usługi edukacyjne obejmują prowadzenie następujących rodzajów zajęć: 1) Specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic zdolnych w bloku humanistycznym, 2) Specjalistycznych zajęć artystycznych dla uczniów i uczennic zdolnych, 3) Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie języka polskiego i matematyki, 4) Zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie języków obcych, 5) Zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie matematyki,6) Zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie przyrody, 7) Specjalistycznych zajęć logopedycznych, 8) Specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 9) Specjalistycznych zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Cel główny projektu jest: wyrównywanie szans edukacyjnych 190 uczniów i 200 uczennic 4 szkół podstawowych poprzez realizację programów rozwojowych w 4 szkołach podstawowych Miasta i Gminy Sztum do VI.2015. Cele szczegółowe projektu jest: 1) Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia wśród 190 uczniów i 200 uczennic szkół podstawowych, w tym zdolnych do VI.2015, 2) Podniesienie i rozwój kompetencji kluczowych wśród 115 uczniów i 122 uczennic szkół podstawowych do VI.2015, 3) Ukazanie korzyści płynących z edukacji, wzmocnienie zdolności do wyboru dalszego wykształcenia i przyszłego zatrudnienia 190 uczniów i 200 uczennic szkół podstawowych do VI.2015, 4) Zwiększenie dostępności 181 uczniów i 192 uczennic szkół podstawowych do pomocy psychologiczno-pedagogicznej do VI.2015. IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba części 94). 2. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego realizacji oraz wymagania stawiane Wykonawcy, dla części: 1) od numeru 1 do numeru 11 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWIZ, 2) od numeru 12 do numeru 20 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWIZ, 3) od numeru 21 do numeru 50 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWIZ, 4) od numeru 51 do numeru 55 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SWIZ, 5) od numeru 56 do numeru 61 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SWIZ, 6) od numeru 62 do numeru 66 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWIZ, 7) od numeru 67 do numeru 73 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SWIZ, 8) od numeru 74 do numeru 89 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SWIZ, 9) od numeru 90 do numeru 94 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SWIZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 94.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1) w części nr 1: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 2) w części nr 2: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 3) w części nr 3: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 4) w części nr 4: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 5) w części nr 5: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 6) w części nr 6: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 7) w części nr 7: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 8) w części nr 8: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 9) w części nr 9: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 10) w części nr 10: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 11) w części nr 11: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 12) w części nr 12: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100), 13) w części nr 13: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 14) w części nr 14: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 15) w części nr 15: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 16) w części nr 16: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 17) w części nr 17: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 18) w części nr 18: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 19) w części nr 19: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 20) w części nr 20: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 21) w części nr 21: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100), 22) w części nr 22: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 23) w części nr 23: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 24) w części nr 24: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 25) w części nr 25: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 26) w części nr 26: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100), 27) w części nr 27: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 28) w części nr 28: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 29) w części nr 29: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 30) w części nr 30: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 31) w części nr 31: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 32) w części nr 32: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 33) w części nr 33: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 34) w części nr 34: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 35) w części nr 35: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 36) w części nr 36: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100), 37) w części nr 37: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 38) w części nr 38: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 39) w części nr 39: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 40) w części nr 40: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 41) w części nr 41: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 42) w części nr 42: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 43) w części nr 43: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 44) w części nr 44: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 45) w części nr 45: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 46) w części nr 46: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 47) w części nr 47: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 48) w części nr 48: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 49) w części nr 49: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100), 50) w części nr 50: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100), 51) w części nr 51: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100), 52) w części nr 52: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 53) w części nr 53: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 54) w części nr 54: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 55) w części nr 55: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100), 56) w części nr 56: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 57) w części nr 57: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100), 58) w części nr 58: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100), 59) w części nr 59: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 60) w części nr 60: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 61) w części nr 61: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 62) w części nr 62: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100), 63) w części nr 63: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 64) w części nr 64: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 65) w części nr 65: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 66) w części nr 66: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 67) w części nr 67: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), 68) w części nr 68: 365,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100), 69) w części nr 69: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100), 70) w części nr 70: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), 71) w części nr 71: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100), 72) w części nr 72: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 73) w części nr 73: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 74) w części nr 74: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100), 75) w części nr 75: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100), 76) w części nr 76: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 77) w części nr 77: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 78) w części nr 78: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100), 79) w części nr 79: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 80) w części nr 80: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 81) w części nr 81: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 82) w części nr 82: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 83) w części nr 83: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 84) w części nr 84: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 85) w części nr 85: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100), 86) w części nr 86: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 87) w części nr 87: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 88) w części nr 88: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 89) w części nr 89: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), 90) w części nr 90: 365,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100), 91) w części nr 91: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100), 92) w części nr 92: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 93) w części nr 93: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 94) w części nr 94: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskich Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Sztumie, nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040, z podaniem tytułu: Wadium - świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Sztumska Akademia Umiejętności. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 3 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wskazane jest, aby kopia dokumentu stanowiącego dowód wniesienia wadium, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, była dołączona do oferty. 5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie decydowała data wpływu środków na jego rachunek. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-5, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony wraz z ofertą w sposób umożliwiający jej zwrot zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 7. Wadium powinno obejmować okres związania ofertą. 8. Zamawiający nie dopuszcza stosowania w dokumentach gwarancyjnych i poręczeniach, zapisów uzależniających ich realizację od czynności lub oświadczeń osób trzecich albo Wykonawcy. Dokumenty nie spełniające powyższego warunku nie będą uwzględniane jako wypełnienie obowiązku złożenia wadium. 9. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą), w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W zakresie formy pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest możliwa w zakresie określonym w projektach umów, stanowiących odpowiednio załączniki od nr 3 do nr 11 SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę. Zmiany mogą dotyczyć: 1) zmiany terminu realizacji: a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zleceniodawcy, d) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, e) jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego. Termin umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 2) zmiany wymogów - nowych zaleceń Instytucji Pośredniczącej dotyczących czynności określonych w § 1 projektu umowy, 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację projektu, 4) zmiany osób prowadzących zajęcia: a) z powodu śmierci prowadzącego zajęcia, b) długotrwałej choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, uniemożliwiającej zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie określonym przez Zleceniodawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sztum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Sztumie pokój: 46 (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Sztumie pokój: 46 (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt nr WND-POKL.09.01.02-22-163/13 pn. Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie