Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.sztum.pl


Sztum: Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 133106 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie , ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 640 6327, faks 55 640 6327.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum oraz ich odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych wraz z zapewnieniem im opieki podczas transportu, w roku szkolnym 2014/2015, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dowóz organizowany jest do niżej wymienionych placówek oświatowych: 1) Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, 2) Zespołu Szkół w Czerninie, w skład którego wchodzi: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Czerninie, Szkoła Podstawowa w Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie oraz Publiczne Przedszkole w Czerninie, 3) Zespołu Szkół w Gościszewie, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa w Gościszewie i Publiczne Przedszkole w Gościszewie, 4) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, 5) Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, 6) Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie. 2. Dowóz uczniów odbywa się na podstawie imiennych biletów miesięcznych, które Przewoźnik zobowiązany jest co miesiąc przygotować i przekazać uczniom uprawnionym do dowozu. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba części 6). 2. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części: 1) Część nr 1: Dowóz uczniów do Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie oraz Zespołu Szkół w Gościszewie, i odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych: a) z miejscowości: Koniecwałd, Gronajny, Koniecwałd PGR, Węgry do Zespołu Szkół w Gościszewie, Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Gościszewie na trasie wynosi: 73 (na podstawie miesiąca kwietnia 2014 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50 i odwóz po godzinie 12:45, 14:40. b) z miejscowości: Gościszewo, Węgry, Goraj, Koniecwałd PGR, Gronajny, Koniecwałd do Gimnazjum Nr im. Jana Pawła II w Sztumie. Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie na trasie wynosi 36 (na podstawie miesiąca kwietnia 2014 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50 i odwóz po godzinie 12:40; 14:35 (piątek) i 15:20 (poniedziałek-czwartek). 2) Część nr 2: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Czerninie, i odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych: a) z miejscowości: Piekło do Zespołu Szkół w Czerninie. Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Czerninie na trasie wynosi 42 (na podstawie miesiąca kwietnia 2014 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50 i odwóz po godzinie 12:50, 14:30. Odwóz dotyczy zarówno dzieci zamieszkałych w Piekle jak i w Białej Górze (lit. b). b) z miejscowości: Biała Góra do Zespołu Szkół w Czerninie. Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Czerninie na trasie wynosi 32 (na podstawie miesiąca kwietnia 2014 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50. 3) Część nr 3: Dowóz uczniów do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie i odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych: a) z miejscowości: Koślinka, Kępina do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie Przewidywana liczba uczniów dowożonych na trasie wynosi: 30, z czego przedszkole 6 osób, szkoła podstawowa 14 osób, gimnazjum 10 osób (na podstawie miesiąca kwietnia 2014 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do przedszkola najpóźniej na godzinę 7:30; do szkoły i gimnazjum najpóźniej na godzinę 7:50 oraz najpóźniej na godzinę 9:50; odwóz po godzinie: 12:40; 15:30 (poniedziałek - czwartek) i 14:35 (piątek); oraz ze szkoły odwóz po godzinie 16:20 (poniedziałek - czwartek) i 15:30 (piątek). b) Pietrzwałd, Barlewice, Barlewiczki do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie. Przewidywana liczba uczniów dowożonych na trasie wynosi: 51, z czego przedszkole 8 osób, szkoła podstawowa 31 osób, gimnazjum 12 osób (na podstawie miesiąca kwietnia 2014 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do przedszkola najpóźniej na godzinę 7:30; do szkoły i gimnazjum najpóźniej na godzinę 7:50 oraz najpóźniej na godzinę 9:50; odwóz po godzinie: 12:40; 15:30 (poniedziałek - czwartek) i 14:35 (piątek); oraz ze szkoły odwóz po godzinie 16:20 (poniedziałek - czwartek) i 15:30 (piątek). 4) Część Nr 4: Dowóz do Zespołu Szkół w Czerninie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie i odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych: a) z miejscowości: Ramzy Małe do Zespołu Szkół w Czerninie, Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Czerninie na trasie wynosi 5 (na podstawie miesiąca kwietnia 2014 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50 i odwóz po godzinie 14:30. b) z miejscowości: Zajezierze do Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie: Przewidywana liczba uczniów dowożonych na trasie wynosi 11, z czego szkoła podstawowa 9 osób, gimnazjum 2 osoby (na podstawie miesiąca kwietnia 2014 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do przedszkola najpóźniej na godzinę 7:30; do szkoły i gimnazjum najpóźniej na godzinę 7:50 oraz najpóźniej na godzinę 9:50; odwóz po godzinie: 12:40; 15:30 (poniedziałek - czwartek) i 14:35 (piątek); oraz ze szkoły odwóz po godzinie 16:20 (poniedziałek - czwartek) i 15:30 (piątek). c) Sztumskie Pole ul. Lądziki, Łąkowa, Polanka, Długa do Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie: Przewidywana liczba uczniów dowożonych na trasie wynosi: 41, z czego przedszkole 1 osoba, szkoła podstawowa 26 osób i gimnazjum 14 osób (na podstawie miesiąca kwietnia 2014 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do przedszkola najpóźniej na godzinę 7:30; do szkoły i gimnazjum najpóźniej na godzinę 7:50 oraz najpóźniej na godzinę 9:50; odwóz po godzinie: 12:40; 15:30 (poniedziałek - czwartek) i 14:35 (piątek); oraz ze szkoły odwóz po godzinie 16:20 (poniedziałek - czwartek) i 15:30 (piątek). 5) Część Nr 5: Dowóz do Zespołu Szkół w Czerninie, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych: a) z miejscowości: Sztumska Wieś, Sztumska Wieś Zakład Rolny, Parowy do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na trasie wynosi 33 (na podstawie miesiąca kwietnia 2014 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:30 i 8:30 odwóz po godzinie 13:05 (środa-piątek), 14:00 (poniedziałek - piątek) oraz 14:50 (poniedziałek - wtorek). b) z miejscowości: Nowa Wieś, Parowy, Sztumska Wieś Zakład Rolny, Sztumska Wieś do Zespołu Szkół w Czerninie. Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Czerninie na trasie wynosi 33 (na podstawie miesiąca kwietnia 2014 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50 i odwóz po godzinie 14:30. 6) Część Nr 6: Dowóz do Zespołu Szkół w Czerninie, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie i odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych: a) z miejscowości: Uśnice, Parpary, Sztumskie Pole ul. Żeromskiego do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie. Przewidywana liczba uczniów dowożonych na trasie wynosi: 53, z czego przedszkole 11 osób, szkoła podstawowa 29 osób, gimnazjum 13 osób (na podstawie miesiąca kwietnia 2014 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do przedszkola najpóźniej na godzinę 7:30; do szkoły i gimnazjum najpóźniej na godzinę 7:50 oraz najpóźniej na godzinę 9:50; odwóz po godzinie: 12:40; 15:30 (poniedziałek - czwartek) i 14:35 (piątek); oraz ze szkoły odwóz po godzinie 16:20 (poniedziałek - czwartek) i 15:30 (piątek). b) z miejscowości: Cygusy, Szpitalna Wieś, Górki do Zespołu Szkół w Czerninie Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Czerninie na trasie wynosi 46 (na podstawie miesiąca kwietnia 2014 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50 i odwóz po godzinie: 13:40 i 14:30. c) z miejscowości: Michorowo, Polaszki, Postolin, Postolin Zakład Rolny do Zespołu Szkół w Czerninie. Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Czerninie na trasie wynosi 39 (na podstawie miesiąca kwietnia 2014 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50 i odwóz po godzinie: 14:30. d) z miejscowości: Postolin Zakład Rolny, Postolin, Polaszki, Michorowo do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na wynosi 33 (na podstawie miesiąca kwietnia 2014 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:30 i 8:30 odwóz po godzinie 13:05 (środa-piątek), 14:00 (poniedziałek - piątek) oraz 14:50 (poniedziałek - wtorek). 3. Liczba uczniów dowożonych do poszczególnych placówek oświatowych, o których mowa w części V pkt 2 niniejszej SIWZ może ulec zmianie. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu - autobus o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż liczba uczniów uprawnionych do dowozu do poszczególnych placówek oświatowych. 4. W przypadku zmian godzinowych w szkolnych planach zajęć planowane godziny dowozu oraz odwozu uczniów do poszczególnych placówek oświatowych, określone w części V pkt 2 niniejszej SIWZ mogą ulec zmianie. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostosować rozkład jazdy autobusów do potrzeb Zamawiającego. 5. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy, w tym sposób realizacji zamówienia dla każdej z części zamówienia określonych w części V punkcie 2 niniejszej SIWZ określa projekt umowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców. W zakresie formy pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 3.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, są możliwe w zakresie określonym w projekcie umowy. 2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę. Zmiany mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) warunków i terminów płatności, 4. Zmiany, o których mowa w pkt 3 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności: 1) w przypadku wystąpienia siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec bądź przeciwdziałać skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia, 2) gdy zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sztum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Sztumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, sala Nr 46 (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Sztumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, sala Nr 46 (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie