Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.sztum.pl


Sztum: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń
Numer ogłoszenia: 25908 - 2014; data zamieszczenia: 22.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum , ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 6406303, faks 55 6406300.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczestników i uczestniczek projektu nr WND-POKL.09.01.02-22-078/11 pn. Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Usługi edukacyjne obejmują prowadzenie następujących rodzajów zajęć: 1) Zajęcia pozalekcyjne z fizyki dla uczniów i uczennic gimnazjów, 2) Zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów, 3) Zajęcia pozalekcyjne w bloku naukowo-technicznym dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów, 4) Zajęcia pozalekcyjne z technologii informacyjnej dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów, 5) Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów, 6) Zajęcia pozalekcyjne z języka ojczystego dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów, 7) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, 8) Zajęcia pozalekcyjne korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, 9) Zajęcia logopedyczne dla uczniów i uczennic szkół podstawowych. Celem głównym projektu jest: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez realizację do 2013 roku projektów rozwojowych w 10 szkołach gminy Sztum i Dzierzgoń. Celem szczegółowym projektu jest: 1) Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 szkół do końca 2013 roku. 2) Podniesienie i rozwój do końca 2013 roku kompetencji kluczowych wśród 575 uczniów/uczennic. 3) Ukazanie korzyści płynących z edukacji, wzmocnienie zdolności do wyboru dalszego kształcenia i przyszłego zatrudnienia uczniów/uczennic gimnazjów do końca 2013 roku. 4) Zwiększenie dostępności do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wyrównywanie szans edukacyjnych do końca 2013 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego realizacji oraz wymagania stawiane Wykonawcy, dla części: 1) od numeru 1 do numeru 3 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWIZ, 2) od numeru 4 do numeru 13 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SWIZ, 3) od numeru 14 do numeru 25 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWIZ, 4) od numeru 26 do numeru 35 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWIZ, 5) od numeru 36 do numeru 52 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SWIZ, 6) od numeru 53 do numeru 61 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SWIZ, 7) od numeru 62 do numeru 91 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWIZ, 8) od numeru 92 do numeru 118 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SWIZ, 9) od numeru 119 do numeru 132 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SWIZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 132.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W zakresie formy pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest możliwa w zakresie określonym w projekcie umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę. Zmiany mogą dotyczyć: 1) zmiany terminu realizacji: a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zleceniodawcy, d) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, e) jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego. Termin umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 2) zmiany wymogów - nowych zaleceń Instytucji Pośredniczącej dotyczących czynności określonych w § 1 projektów umów stanowiących odpowiednio załączniki od nr 2 do nr 10 SIWZ, 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sztum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Sztumie pokój: 46 (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Sztumie pokój: 46 (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt nr WND-POKL.09.01.02-22-078/11 pn. Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z fizyki dla uczniów/uczennic gimnazjów w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z fizyki dla uczniów/uczennic gimnazjów w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z fizyki dla uczniów/uczennic gimnazjów w Zespole Szkół Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gościszewie.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej w Bruku.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w bloku naukowo-technicznym dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w bloku naukowo-technicznym dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w bloku naukowo-technicznym dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w bloku naukowo-technicznym dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w bloku naukowo-technicznym dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w bloku naukowo-technicznym dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w bloku naukowo-technicznym dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w bloku naukowo-technicznym dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w bloku naukowo-technicznym dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gościszewie.


CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w bloku naukowo-technicznym dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.


CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w bloku naukowo-technicznym dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.


CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w bloku naukowo-technicznym dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej w Bruku.


CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z technologii informacyjnej dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z technologii informacyjnej dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z technologii informacyjnej dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z technologii informacyjnej dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z technologii informacyjnej dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z technologii informacyjnej dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z technologii informacyjnej dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gościszewie.


CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z technologii informacyjnej dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.


CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z technologii informacyjnej dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.


CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z technologii informacyjnej dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej w Bruku.


CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 39 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 40 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 41 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 42 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 43 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 44 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 45 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 46 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 47 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gościszewie.


CZĘŚĆ Nr: 48 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gościszewie.


CZĘŚĆ Nr: 49 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.


CZĘŚĆ Nr: 50 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.


CZĘŚĆ Nr: 51 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.


CZĘŚĆ Nr: 52 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej w Bruku.


CZĘŚĆ Nr: 53 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka ojczystego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 54 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka ojczystego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 55 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka ojczystego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 56 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka ojczystego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 57 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka ojczystego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 58 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka ojczystego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 59 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka ojczystego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gościszewie.


CZĘŚĆ Nr: 60 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka ojczystego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.


CZĘŚĆ Nr: 61 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka ojczystego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.


CZĘŚĆ Nr: 62 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 63 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 64 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 65 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 66 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 67 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 68 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 69 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 70 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 71 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 72 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 73 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 74 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 75 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 76 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 77 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Zespole Szkół Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 78 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Zespole Szkół Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 79 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Zespole Szkół Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 80 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gościszewie.


CZĘŚĆ Nr: 81 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gościszewie.


CZĘŚĆ Nr: 82 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gościszewie.


CZĘŚĆ Nr: 83 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.


CZĘŚĆ Nr: 84 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.


CZĘŚĆ Nr: 85 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.


CZĘŚĆ Nr: 86 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.


CZĘŚĆ Nr: 87 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.


CZĘŚĆ Nr: 88 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.


CZĘŚĆ Nr: 89 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej w Bruku.


CZĘŚĆ Nr: 90 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej w Bruku.


CZĘŚĆ Nr: 91 NAZWA: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych klas I-III w Szkole Podstawowej w Bruku.


CZĘŚĆ Nr: 92 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 93 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 94 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 95 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 96 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 97 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 98 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 99 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 100 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 101 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 102 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 103 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 104 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 105 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 106 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 107 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Zespole Szkół Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 108 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Zespole Szkół Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 109 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Zespole Szkół Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 110 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gościszewie.


CZĘŚĆ Nr: 111 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gościszewie.


CZĘŚĆ Nr: 112 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gościszewie.


CZĘŚĆ Nr: 113 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.


CZĘŚĆ Nr: 114 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.


CZĘŚĆ Nr: 115 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.


CZĘŚĆ Nr: 116 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.


CZĘŚĆ Nr: 117 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.


CZĘŚĆ Nr: 118 NAZWA: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.


CZĘŚĆ Nr: 119 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 120 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.


CZĘŚĆ Nr: 121 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 122 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.


CZĘŚĆ Nr: 123 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Zespole Szkół Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 124 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Zespole Szkół Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie.


CZĘŚĆ Nr: 125 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gościszewie.


CZĘŚĆ Nr: 126 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Gościszewie.


CZĘŚĆ Nr: 127 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.


CZĘŚĆ Nr: 128 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.


CZĘŚĆ Nr: 129 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.


CZĘŚĆ Nr: 130 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.


CZĘŚĆ Nr: 131 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej w Bruku.


CZĘŚĆ Nr: 132 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów/uczennic szkół podstawowych w Szkole Podstawowej w Bruku.