Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39


 


Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego  w wymiarze ½ etatu.


   


1. Kandydat ubiegający  się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania: 


 


a)      dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub dyplom ukończenia studiów o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,


b)       nieposzlakowana opinia,


c)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,


d)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,


e)      znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów dot. pomocy społecznej.


f)       obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.


 


2. Wymagania dodatkowe:


 


a)      znajomość zagadnień pomocy społecznej, samorządu terytorialnego, Kpa,


b)      znajomość programów komputerowych i biurowych,


c)      preferowane zamieszkiwanie na terenie Miasta i Gminy Sztum.


 


3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: 


a)      Wyrozumiałość,


b)      Cierpliwość,


c)      Odpowiedzialność,


d)      kierowanie się zasadami etyki zawodowej,


e)      kreatywność,


f)       umiejętność pracy w zespole,


g)      komunikatywność.


 


4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 


 a)      Przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o pomoc ,


b)      przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do celów Ośrodka oraz na wniosek instytucji uprawnionych,


c)      rozpoznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców rejonu przy wykorzystaniu informacji sołtysa, pedagoga, innych osób, organizacji i instytucji,


d)     sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb w swoim rejonie działania,


e)      wnioskowanie różnych form pomocy zgodnie z rozpoznaniem potrzeb, planem i przyznanym budżetem na dany rok,


f)       kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej,


g)      kompletowanie dokumentów do Domów Pomocy Społecznej, Hospicjów dla osób wymagających całodobowej opieki,


h)      kompletowanie dokumentów i wnioskowanie w sprawie umieszczenia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy,


i)        organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej a w szczególności w formie:  • zawierania kontraktów,

  • wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji w środowisku osobom korzystającym z pomocy społecznej,

  • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych,


 


 


j)        świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej,


k)      współdziałanie z placówkami służby zdrowia w szczególności z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową,


l)        współpraca z jednostkami organizacji publicznej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,


m)    mobilizowanie środowisk lokalnych do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia jednostek i rodzin oraz ich usamodzielnieni, pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,


n)      inicjowanie nowych form pomocy osobom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji,


o)      współudział w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia,


p)      udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,


q)      realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,


r)       inicjowanie działań mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych na zadania gminy z zakresu pomocy społecznej.


s)       realizacja innych zadań  wynikających z przepisów prawa.


 


5. Wymagane dokumenty:


a)      kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,


b)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,


c)      życiorys ( CV ),


d)      list motywacyjny,


e)      kopia dowodu osobistego,


f)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,


g)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,


h)      inne dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.


 


Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu (rozmowa kwalifikacyjna), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.
Termin składania ofert w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego” do dnia 24 września 2010 roku do godz.1100 (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39).


 


Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55 640 63 69.


Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sztum.pl, stronie MGOPS Sztum www.mgopssztum.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Sztumie i U M i G Sztum. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami)".


 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego  w wymiarze ½ etatu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie


Informujemy, że w wyniku zakończenia  procedury naboru na w/w stanowisko została
wybrana Pani  Ewelina Duda vel Dudzińska zam. Sztum


Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja rekrutacyjna dokonała wyboru niniejszej kandydatury ze względu na wysoki poziom wiedzy niezbędny do wykonywania pracy na stanowisku objętym postępowaniem konkursowym.