Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- do spraw inwestycji gminnych

1. Wymagania niezbędne:
a) minimum wykształcenie średnie - kierunek budownictwo
b) nieposzlakowana opinia,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e) obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) wyższego o kierunku budowlanym
b) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych       ( dodatkowym atutem będzie znajomość programów unijnych ),
c) znajomość procedur administracyjnych,
d) znajomość ustawy prawo budowlane,
e) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
f) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej,
g) dokładność, skrupulatność, cierpliwość,
h) komunikatywność
i) mile widziane doświadczenie w rozliczaniu inwestycji

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Praca na przedmiotowym stanowisku polega między innymi na:
a) prowadzeniu procesów inwestycyjnych inwestycji gminnych począwszy od etapu planowania i projektowania do etapu zamknięcia i rozliczenia,
b) przygotowywanie przetargów na wykonawstwo inwestycji gminnych,
c) przygotowywanie ofert inwestycyjnych na nieruchomości stanowiące własność gminy,
d) pozyskiwanie informacji o źródłach finansowania inwestycji gminnych oraz o konkursach organizowanych dla gmin w różnych kategoriach,
e) koordynowanie prac związanych z zakładaniem i prowadzeniem książek gminnych obiektów budowlanych,
f) przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji gminnych oraz współpraca w tym zakresie z Referatem d/s Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicą i Organizacjami Pozarządowymi.

4. Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ),
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów  spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs na stanowisko ds. inwestycji gminnych" , do dnia 15 czerwca  2010r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.sztum.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".