Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie  ogłasza nabór na wolne stanowisko  do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - PP VI

- w czasie trwania projektu

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe;
b) nieposzlakowana opinia;
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
e) obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007-2013;
b) mile widziane doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków UE;
c) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych;
d) znajomość procedur administracyjnych;
e) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych;
f) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej;
g) odpowiedzialność, dokładność , staranność, komunikatywność, samodzielność przy rozwiązywaniu problemów, umiejętność pracy w zespole

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych z realizacją projektu WND.RPPM.09.06.01-00-006/08 pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z największymi atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego" zgodnie z umową dofinansowania projektu, w tym:

- prowadzenie dokumentacji projektu
- prowadzenie budżetu projektu
- opracowywanie wniosków o płatność
-prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem informowania społeczeństwa 
o  współfinansowaniu przez Unię Europejską realizacji projektu
- współpraca z innymi referatami Urzędu Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu, w tym w szczególności w zakresie realizacji rzeczowej i finansowej oraz rozliczenia otrzymanego dofinansowania w ramach RPO WP 2007-2013
- współpraca z partnerami projektu, tj.  gminami: wiejską Malbork, Prabuty, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie oraz organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Gmin Polskie Zamki Gotyckie i Powiślańską Organizacją Turystyczną
- współpraca z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w zakresie realizacji umowy dofinansowania ww. projektu
- wykonywanie na polecenie Burmistrza, zastępcy Burmistrza lub Sekretarza innych zadań związanych z realizacją ww. projektu.

4. Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP);
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom );
e) oświadczenie poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
f) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
g) kopie świadectw pracy;
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów  spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs na stanowisko do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE - PP VI" , do dnia 31 maja 2010r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.sztum.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko ds. realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE  - PP VI w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Kaszyńska  zam. Waplewo Wielkie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Kaszyńska posiada wymagane wykształcenie. Spełnia kryteria określone w wymogach konkursu. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała najwyższą ocenę . Komisja konkursowa stwierdziła, że Pani Anna Kaszyńska posiada odpowiedni zakres wiedzy wymagany na w/w  stanowisku.

                                                                      Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum

                                                                                  Antoni Downarowicz