Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  do spraw pozyskiwania środków pomocowych, współpracy z zagranicą i promocji gminy - PP IV

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe;

b) nieposzlakowana opinia;

c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

e) obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

f) minimum roczny staż pracy w administracji publicznej.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej RPOWP 2007-2013;

b) mile widziane doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków UE;

c) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych;

d) znajomość procedur administracyjnych;

e) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych;

f) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej;

g) odpowiedzialność, dokładność , staranność, komunikatywność, samodzielność przy rozwiązywaniu problemów, umiejętność pracy w zespole

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Praca na przedmiotowym stanowisku polega między innymi na:

a) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z zagranicą;

b) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych na zadania gminy;

c) prowadzenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

d) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł pozabudżetowych;

e) prowadzenie spraw z zakresu rozwoju turystyki;

f) prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy, w tym przygotowywanie materiałów promocyjnych o gminie i ich prezentacja na różnych targach, wystawach i ekspozycjach;

g) opracowywanie i wdrażanie metod komunikacji społecznej w gminie;

h) współpraca z mediami;

i) opracowywanie gminnego biuletynu informacyjnego;

j) gromadzenie i aktualizacja informacji o gminie;

k) prowadzenie spraw w zakresie występowania o odznaczenia państwowe i resortowe;

l) prowadzenie spraw w zakresie wyrażania zgody na używanie herbu i flagi gminy.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

a)    życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP);

d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom );

e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

g) kopie świadectw pracy;

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów  spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs na stanowisko do spraw pozyskiwania środków pomocowych, współpracy z zagranicą i promocji gminy - PP IV" , do dnia 17 maja 2010r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.sztum.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych, współpracy z zagranicą i promocji gminy PP IV w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Kamil Markowski  zam. Sztum

  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Kamil Markowski posiada wymagane wykształcenie. Spełnia kryteria określone w wymogach konkursu. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej otrzymał najwyższą ocenę . Komisja konkursowa stwierdziła, że Pan Kamil Markowski posiada odpowiedni zakres wiedzy wymagany na w/w  stanowisku.

  

                                                                       Sekretarz  Miasta i Gminy Sztum

                                                                                  Antoni Downarowicz