Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy audytora wewnętrznego w wymiarze Â? etatu

A. Oferty mogą składać osoby, które:
1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) posiadają wyższe wykształcenie;
4) posiadają następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego wymienione w art. 286 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240):
a) jeden z certyfikatów : Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyły w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
5) cieszą się nieposzlakowaną opinią.

Osoby, o których mowa wyżej powinny posiadać:
- znajomość wiedzy specjalistycznej z zakresu metodyki audytu lub kontroli wewnętrznej, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych, organizacji i zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego,
- predyspozycje osobowościowe:
niezbędne – właściwa postawa etyczna, przestrzeganie zasad uczciwości, obiektywizmu, poufności,
profesjonalizmu, umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz pracy w zespole, analityczne podejście do problemów.

Zakres czynności na stanowisku:
1) prowadzenie audytu wewnętrznego i przedstawianie wniosków Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum,
2) sporządzanie rocznego planu audytu,
3) bieżące sporządzanie sprawozdań z zadań audytowych, a także rocznego sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego,
4) przeprowadzanie czynności sprawdzających stopień wdrażania zaleceń zawartych w sprawozdaniu,
5) prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
6) współpraca z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi.

B. Dla udokumentowania spełnienia wymogów na stanowisko kandydaci przedkładają:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ) oraz o spełnianiu wymagań określonych w pkt 4 części A,
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) kopie świadectw pracy,
h) osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego zgodnie z art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 286 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240)
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach umiejętnościach.


Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs na stanowisko audytoraâ€?, do dnia 29 kwietnia 2010r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".