Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw informacji i obsługi ludności oraz archiwum

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe administracyjne
b) nieposzlakowana opinia,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e) obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej,
b) odpowiedzialność, dokładność , staranność, cierpliwość i komunikatywność,
c) uprzejmość i życzliwość w stosunku do interesantów i współpracowników

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) informacji i obsługi ludności oraz archiwum
b) prowadzenie punktu informacyjnego UMiG i bezpośrednia obsługa interesantów
c) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu
d) wystawianie zaświadczeń i świadectw pracy na podstawie zarchiwizowanych dokumentów
e) przyjmowanie korespondencji i przedkładanie jej do wglądu i dekretacji Sekretarzowi Gminy, a następnie rozdział na poszczególne referaty i stanowiska pracy oraz obsługa programu ELDOK
f) prowadzenie ewidencji pism wpływających do Urzędu
g) prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie zadań socjalnych
h) przyjmowanie opłaty skarbowej i administracyjnej
i) rozliczanie i odprowadzanie opłaty skarbowej na rachunek bankowy Urzędu, co najmniej raz w tygodniu
j) poświadczanie zgodności kserokopii z oryginałem dokumentów znajdujących się w archiwum.

4. Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ),
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs na stanowisko ds. informacjiâ€? , do dnia 1 marca 2010r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20


Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej WWW.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds informacji i obsługi ludności oraz archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Angelika Pyzik zam. Barlewiczki.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Angelika Pyzik posiada wymagane wykształcenie wyższe administracyjne. Spełnia kryteria określone w wymogach konkursu. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała najwyższą ocenę- bardzo dobrą . Komisja konkursowa stwierdziła, że Pani Angelika Pyzik posiada odpowiedni zakres wiedzy wymagany na w/w stanowisku.