Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw dróg

1. Wymagania niezbędne:

a) minimum wykształcenie średnie – kierunek drogownictwo
b) co najmniej 2-letni staż pracy
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

2. Wymagania dodatkowe:

a) wyższego o kierunku drogownictwo
b) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych ,
c) znajomość procedur administracyjnych,
d) znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym i prawo budowlane,
e) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
f) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej,
g) odpowiedzialność, dokładność , staranność, komunikatywność, samodzielność przy rozwiązywaniu problemów, umiejętność pracy w zespole

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Praca na przedmiotowym stanowisku polega między innymi na:
a) planowanie i aktualizacja planów w zakresie utrzymania dróg i budowy dróg gminnych
b) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia przetargów na wykonawstwo inwestycji gminnych
c) sprawozdawczość inwestycyjna
d) przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji gminnych drogowych oraz współpraca w tym zakresie z Referatem d/s Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicą i Organizacjami Pozarządowymi
e) współpraca z zarządcami dróg innych kategorii

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ),
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.
Termin składania ofert w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs na stanowisko ds. drógâ€? , do dnia 10 maja 2010r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20


Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej WWW.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".