Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
- do spraw obronnych, kancelarii tajnej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


1. Wymagania niezbędne:
a) minimum wykształcenie średnie
b) nieposzlakowana opinia,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e) obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wszczęcie procedury w sprawie uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
g) 2 letni staż pracy lub 1 rok w administracji publicznej

2. Wymagania dodatkowe:
a) poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji opatrzonych klauzulą POUFNE
b) znajomość przepisów dotyczących obronności i tajemnicy państwowej
c) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych
d) znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
e) znajomość procedur administracyjnych i podstawowych zasad rachunkowości
f) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej,
g) dokładność, obowiązkowość, terminowość, dyspozycyjność
h) komunikatywność i asertywność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Praca na przedmiotowym stanowisku polega między innymi na:
a) w zakresie obrony cywilnej:
- tworzenie formacji obrony cywilnej
- wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej
- planowanie operacyjne
- gospodarka sprzętem obrony cywilnej
b) w zakresie spraw obronnych:
- wykonywanie zadań obronnych gminy w zakresie przygotowania ludności i mienia na wypadek
wojny
- wykonywanie prac związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony
(przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)
- nadzór nad wykonywaniem zadań mobilizacyjnych na rzecz sił zbrojnych
- wydawanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń
rzeczowych oraz decyzji o przeznaczeniu do wykonywania świadczeń osobistych
- zawiadamianie Komendanta WKU o zwolnieniu i zatrudnieniu oraz o kwalifikacjach i
zajmowanym stanowisku pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz radnych
podlegających czynnej służbie wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji
c) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
- nadzorowanie pod względem finansowym i merytorycznym realizacji gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii
- przygotowywanie projektów gminnego programu, harmonogramu realizacji i sprawozdania z
jego realizacji i koordynacja zadań wynikająca z gminnych programów
- biurowo-techniczna obsługa pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
- dokonywanie zakupów literatury, materiałów edukacyjno-szkoleniowych i innych na potrzeby
punktu konsultacyjnego oraz świetlic socjoterapeutycznych
- współpraca ze szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii
d) w innym zakresie:
- prowadzenie kancelarii tajnej oraz nadzór nad obiegiem dokumentów zawierających tajemnicę
służbową i państwową
- prowadzenie kroniki wydarzeń Miasta i gminy Sztum
- przygotowywanie dokumentów dla potrzeb Pełnomocnika Informacji Niejawnych
Prowadzenie dokumentacji i obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-
Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ),
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji opatrzonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na wszczęcie procedury w sprawie uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
h) kopie świadectw pracy,
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.
Termin składania ofert w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs na stanowisko ds. obronnychâ€? , do dnia 20 stycznia 2010r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej WWW.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
Zastrzegamy prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds obronnych, kancelarii tajnej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Halina Cymerys zam. Postolin

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Halina Cymerys posiada wymagane wykształcenie. Spełnia kryteria określone w wymogach konkursu. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała najwyższą ocenę . Komisja konkursowa stwierdziła, że Pani Halina Cymerys posiada odpowiedni zakres wiedzy wymagany na w/w stanowisku.


Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Antoni Downarowicz