Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw księgowości budżetowej

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne o kierunku rachunkowość
b) obywatelstwo polskie
c) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
e) nieposzlakowana opinia
f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem
- klasyfikacji dochodów i wydatków
- zasad rachunkowości
- planów kont dla samorządu terytorialnego
b) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych
c) dokładność, staranność , odpowiedzialność
d) samodzielność przy rozwiązywaniu problemów
e) umiejętność pracy w zespole
f) dyspozycyjność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) księgowanie i windykacja należności przejętych po byłym zakładzie budżetowym
b) księgowanie i windykacja dzierżaw mienia gminy
c) księgowanie syntetyczne należności z tytułu czynszów najmu lokali komunalnych administrowanych przez PWiK
d) ewidencja składników majątku trwałego UMiG na kontach księgi głównej – wartościowo i ilościowo-wartościowo w księgach pomocniczych
e) sprawdzanie i rozliczanie inwentaryzacji rocznej zgodnie z planem na dany rok

4. Informacje dodatkowe:

a) pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony 3 miesięczny
b) osoba podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP)
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs na stanowisko ds. księgowości budżetowej FB.IXâ€? , do dnia 4 stycznia 2010r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej WWW.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej FB IX w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Zdziennicka Ewa zam. Sztum

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Ewy Zdziennickiej ze względu na bardzo dobrą znajomość zagadnień wymaganych na w/w stanowisku określoną w wymogach konkursu.


Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Antoni Downarowicz