Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39

Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego- umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub dyplom ukończenia studiów o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
c) nieposzlakowaną opinię,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów dot. pomocy społecznej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość procedur w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
b) znajomość programów komputerowych i biurowych,
c) znajomość zagadnień pomocy społecznej pomocy społecznej, samorządu terytorialnego, Kpa,
d) preferowane zamieszkiwanie na terenie Miasta i Gminy Sztum.


3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) Wyrozumiałość,
b) Cierpliwość,
c) Odpowiedzialność,
d) kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
e) kreatywność,
f) umiejętność pracy w zespole,
g) komunikatywność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o pomoc ,
b) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do celów Ośrodka oraz na wniosek instytucji uprawnionych,
c) rozpoznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców rejonu przy wykorzystaniu informacji sołtysa, pedagoga, innych osób, organizacji i instytucji,
d) sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb w swoim rejonie działania,
e) wnioskowanie różnych form pomocy zgodnie z rozpoznaniem potrzeb, planem i przyznanym budżetem na dany rok,
f) kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej,
g) kompletowanie dokumentów do Domów Pomocy Społecznej, Hospicjów dla osób wymagających całodobowej opieki,
h) kompletowanie dokumentów i wnioskowanie w sprawie umieszczenia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy,
i) organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej a w szczególności w formie:
? zawierania kontraktów,
? wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji w środowisku osobom korzystającym z pomocy społecznej,
? pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych,
j) świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej,
k) współdziałanie z placówkami służby zdrowia w szczególności z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową,
l) współpraca z jednostkami organizacji publicznej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
m) mobilizowanie środowisk lokalnych do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia jednostek i rodzin oraz ich usamodzielnieni, pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,
n) inicjowanie nowych form pomocy osobom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji,
o) współudział w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia,
p) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
q) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
r) inicjowanie działań mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych na zadania gminy z zakresu pomocy społecznej.
s) realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa.

5. Wymagane dokumenty:

a) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
b) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) życiorys ( CV ),
d) list motywacyjny,
e) kopia dowodu osobistego,
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
h) inne dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój 11 z dopiskiem „ Oferta pracy – pracownik socjalnyâ€? w terminie do dnia 05 października 2009r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej).
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS w Sztumie www.mgopssztum.pl Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 i MGOPS w Sztumie.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Dyrektor MGOPS w Sztumie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozmowy kwalifikacyjnej o czym powiadomi zainteresowanych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :055 640 6369.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS w Sztumie www.mgopssztum.pl , Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej w MGOPS w Sztumie.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Anders


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała wyboru niniejszej kandydatury ze względu na wysoki poziom wiedzy niezbędny do wykonywania pracy na stanowisku objętym postępowaniem konkursowym.

Sztum dnia 12.10.2009r