Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw księgowości budżetowej

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne o kierunku rachunkowość
b) obywatelstwo polskie
c) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
e) nieposzlakowana opinia
f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem
- klasyfikacji dochodów i wydatków
- zasad rachunkowości
- planów kont dla samorządu terytorialnego
b) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych
c) dokładność, staranność , odpowiedzialność
d) samodzielność przy rozwiązywaniu problemów
e) umiejętność pracy w zespole
f) dyspozycyjność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)sporządzanie syntetycznie dziennych wpływów dochodów i wydatków budżetowych oraz
księgowanie wyciągów bankowych
b) księgowanie miesięcznych sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych
c) księgowanie sprawozdań Urzędów Skarbowych z wykonywanych dochodów
d) księgowanie i rozliczanie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz innych dochodów z tytułu zadań zleconych gminie
e) uzgadnianie i analiza kont rozrachunkowych

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP)
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs na stanowisko ds. księgowości budżetowej FB.VIâ€? , do dnia02 października 2009r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej WWW.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej FB VI w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Rosińska zam. Postolin

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Moniki Rosińskiej ze względu na bardzo dobrą znajomość zagadnień wymaganych na w/w stanowisku określoną w wymogach konkursu.

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Antoni Downarowicz