Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania do zatrudnienia na danym stanowisku:


a) wykształcenie wyższe geodezyjne lub inne wyższe z ukończonymi podyplomowymi studiami w zakresie zarządzania nieruchomościami lub wyceną nieruchomości
b) posiadać obywatelstwo polskie,
c) pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
d) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) posiadać nieposzlakowaną opinię,
g) minimum 3-letni staż pracy

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych,
b) znajomość procedur administracyjnych,
c) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
d) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
e) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej,
f) dokładność, skrupulatność, cierpliwość,
g) komunikatywność i pewność siebie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Praca na przedmiotowym stanowisku polega między innymi na:

1/ wykonywaniu zadań zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gospodarce nieruchomościami, finansach publicznych oraz innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

2/ prowadzenie spraw w zakresie dzierżaw i najmu nieruchomości stanowiących mienie gminy

3/ wykonywanie zadań z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

4/ dokonywanie przeglądów gruntów dzierżawionych pod kątem ich prawidłowego wykorzystania

5/ prowadzenie ewidencji dóbr kultury wpisanych i nie wpisanych do rejestru zabytków

6/ wystawianie faktur VAT do zawartych umów

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom),
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów, spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert do dnia 21 sierpnia 2009r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 , 82-400 Sztum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Justyna Paprocka zam. Sztum

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Justyna Paprocka posiada wymagane wykształcenie. Spełnia kryteria określone w wymogach konkursu. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała najwyższą ocenę . Komisja konkursowa stwierdziła, że Pani Justyna Paprocka posiada odpowiedni zakres wiedzy wymagany na w/w stanowisku.

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Antoni Downarowicz