Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie ul. Mickiewicza 39

Ogłasza nabór na stanowisko podinspektora d/s świadczeń rodzinnych


1.Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:
a) wykształcenie średnie, preferowane wyższe administracyjne,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
e) nieposzlakowana opinia

2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i aktów wykonawczych do w/w ustaw.
b) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
c) preferowane zamieszkiwanie na terenie Miasta i Gminy Sztum oraz doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej, głównie w zakresie świadczeń rodzinnych.

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) samodzielność,
b) umiejętność szybkiego uczenia się,
c) umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji,
d) kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
e) kreatywność,
f) umiejętność pracy w zespole,
g) komunikatywność,
h) odpowiedzialność,
i) umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami,
j) dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
k) umiejętność ustalania priorytetów działań.

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Przyjmowanie i wydawanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zgodnie z właściwymi przepisami oraz ich weryfikacja,
b) Kompletowanie i zakładanie akt świadczeniobiorców.
c) Obsługa komputera i programu dot. świadczeń ww.
d) Prowadzenie rejestru świadczeniobiorców.
e) Przygotowanie korespondencji do wysyłki.
f) Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ww. świadczeń.
g) Wystawianie zaświadczeń.
h) Współpraca z Komornikiem, Sądem i ZUS-em i innymi instytucjami
w zakresie realizacji spraw.
i) Kompletowanie dokumentów dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku dotyczących odwołań od decyzji.
j) Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, wystawianie tytułów wykonawczych.
k) Realizacja innych zadań określonych właściwymi przepisami oraz zakresem obowiązków

5.Wymagane dokumenty:
a. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia (kserokopie świadectw),
b. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c. życiorys ( CV ),
d. list motywacyjny,
e. kopia dowodu osobistego,
f. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g. inne dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje (wskazane opinie poprzednich pracodawców).

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach postępowanie konkursowego:

I Etap- weryfikacja formalna, II Etap- rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź pocztą na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój 11 z dopiskiem „Oferta pracy – podinspektor ds. świadczeń rodzinnychâ€? w terminie do 26 czerwca 2009r do godz. 10.00 (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie). NADESŁANYCH OFERT NIE ZWRACAMY

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS w Sztumie www.mgopssztum.pl Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, ul Mickiewicza 39 i MGOPS w Sztumie
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor MGOPS w Sztumie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozmowy kwalifikacyjnej o czym powiadomi zainteresowanych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0-55-640-63-69.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została
wybrana Pani Teresa Jadwiga Juchta zam. Nowy Targ

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała wyboru niniejszej kandydatury ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. świadczeń rodzinnych, którą wykazała się na rozmowie kwalifikacyjnej zdobywając najwyższą ilość punktów spośród wszystkich kandydatek. Na rozmowie kwalifikacyjnej Pani Juchta dała się poznać jako osoba opanowana, rzeczowa oraz dobrze zorganizowana.


Sztum dnia 17.07.2009 r.