Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.


Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
- do spraw wymiaru podatków
1. Wymagania niezbędne:
a) minimum wykształcenie średnie (preferowane wyższe administracyjne lub prawne)
b) nieposzlakowana opinia,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym również przestępstwa skarbowe
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e) obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
f) minimum 1 rok stażu pracy w administracji

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych
ze szczególnym uwzględnieniem:
- ordynacji podatkowej
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- ustawy o podatku rolnym i leśnym
b) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz procedur administracyjnych ,
c) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej,
d) dokładność, staranność, odpowiedzialność,
e) komunikatywność , wrażliwość społeczna
f) samodzielność przy rozwiązywaniu problemów
g) odporność na stres

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Praca na przedmiotowym stanowisku polega między innymi na:
a) wykonywaniu zadań zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, samorządzie gminnym, finansach publicznych, ordynacja podatkowa oraz innych zadań wynikających z przepisów szczególnych
b) przygotowywanie i aktualizacja uchwał Rady w sprawie podatków i opłat lokalnych
c) sprawozdawczość

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów, spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert do dnia 1 czerwca 2009r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum ( punkt Informacji ).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20.


Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie Internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko ds. wymiaru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Sylwia Kubacka zam. Czernin

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Sylwia Kubacka posiada wykształcenie średnie, obecnie studiuje administrację publiczną. Spełnia kryteria określone w wymogach konkursu. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa stwierdziła, że Pani Sylwia Kubacka posiada odpowiedni zakres wiedzy wymagany na w/w stanowisku.

Koordynator Referatu Ogólno-Organizacyjnego
Małgorzata Draganek