Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39


Ogłasza nabór na stanowisko podinspektora d/s świadczeń rodzinnych

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:
a) wykształcenie średnie, preferowane wyższe administracyjne,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
e) vnieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i aktów wykonawczych do w/w ustaw.
b) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
c) preferowane zamieszkiwanie na terenie Miasta i Gminy Sztum oraz doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej, głównie w zakresie świadczeń rodzinnych.

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) samodzielność,
b) umiejętność szybkiego uczenia się,
c) umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji,
d) kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
e) kreatywność,
f) umiejętność pracy w zespole,
g) komunikatywność,
h) odpowiedzialność,
i) umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami,
j) dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
k) umiejętność ustalania priorytetów działań.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Przyjmowanie i wydawanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zgodnie z właściwymi przepisami oraz ich weryfikacja,
b) Kompletowanie i zakładanie akt świadczeniobiorców.
c) Obsługa komputera i programu dot. świadczeń ww.
d) Prowadzenie rejestru świadczeniobiorców.
e) Przygotowanie korespondencji do wysyłki.
f) Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ww. świadczeń.
g) Wystawianie zaświadczeń.
h) Współpraca z Komornikiem, Sądem i ZUS-em i innymi instytucjami
w zakresie realizacji spraw.
i) Kompletowanie dokumentów dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku dotyczących odwołań od decyzji.
j) Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, wystawianie tytułów wykonawczych.
k) Realizacja innych zadań określonych właściwymi przepisami oraz zakresem obowiązków

5. Wymagane dokumenty:
a. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia (kserokopie świadectw),
b. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c. życiorys ( CV ),
d. list motywacyjny,
e. kopia dowodu osobistego,
f. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g. inne dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje (wskazane opinie poprzednich pracodawców).

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach postępowanie konkursowego:

I Etap- weryfikacja formalna, II Etap- rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź pocztą na adres Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój 11 z dopiskiem „Oferta pracy – podinspektor ds. świadczeń rodzinnychâ€? w terminie do 02 lutego 2009r do godz. 10.00 (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie). NADESŁANYCH OFERT NIE ZWRACAMY

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS w Sztumie www.mgopssztum.pl Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, ul Mickiewicza 39 i MGOPS w Sztumie
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor MGOPS w Sztumie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozmowy kwalifikacyjnej o czym powiadomi zainteresowanych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0-55-640-63-69.

INFOMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 23 kandydatki.

1. Bednarczyk Agnieszka – Sztum
2. Barnaś Irena - Sztum
3. Ćwiąkała Katarzyna – Kalwa
4. Grabowska Karolina – Sztum
5. Kotyza Renata –Bukowo
6. Lewandowska Ewelina –Nowy Targ
7. Majewska Justyna - Waplewo
8. Mijewska Małgorzata- Kwidzyn
9. Miszker Natalia – Czernin
10. Nadolska Ewa- Sztum
11. Nowak Agnieszka – Czernin
12. Rosińska Monika - Postolin
13. Rychtowska Beata – Malbork
14. Rutkowska Anna – Sztum
15. Steiniger Justyna - Postolin
16. Szynkiewicz Agata
17. Śrutkowska Danuta- Sztum
18. Święty Iwona – Koniecwałd
19. Stec Ilona – Sztum
20. Śledź Anna – Sztum
21. Wesołowska Maria – Sztum
22. Zima Anna – Sztum

Spośród złożonych ofert wymogi formalne spełniają następujące osoby:

1. Bednarczyk Agnieszka - Sztum
2. Ćwiąkała Katarzyna – Kalwa
3. Grabowska Karolina – Sztum
4. Kotyza Renata –Bukowo
5. Lewandowska Ewelina –Nowy Targ
6. Mijewska Małgorzata- Kwidzyn
7. Miszker Natalia – Czernin
8. Nowak Agnieszka – Czernin
9. Rosińska Monika - Postolin
10. Rutkowska Anna – Sztum
11. Steiniger Justyna - Postolin
12. Śrutkowska Danuta- Sztum
13. Święty Iwona – Koniecwałd
14. Stec Ilona – Sztum
15. Śledź Anna – Sztum
16. Wesołowska Maria – Sztum

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została

wybrana Pani Anna Rutkowska zam. Sztum

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała wyboru niniejszej kandydatury ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy z zakresu świadczeń rodzinnych funduszu alimentacyjnego, niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. świadczeń rodzinnych.

Sztum dnia 04.02.2009 r.