Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - inspektora ds. kontroli


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane wykształcenie o specjalności – rachunkowość)
b) co najmniej 3 –letnia praktyka w służbach finansowych,
c) obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
d) znajomość problematyki w zakresie finansów publicznych i zagadnień samorządowych,
e) znajomość zagadnień rachunkowości i księgowości budżetowej,
f) nieposzlakowana opinia,
g) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
h) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:
a) zdolności analityczne,
b) sumienność , terminowość i dokładność
c) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych
d) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji budżetu i spraw finansowych w jednostkach gminnych
b) kontrola powszechności opodatkowania na terenie miasta i gminy
c) sporządzanie materiałów i analiz w zakresie prowadzonych spraw
d) kontrola prawidłowości wykorzystania mienia komunalnego

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP)
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
i) referencje

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".

Termin składania ofert do dnia 5 stycznia 2009r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE NA STANOWISKO ds. kontroli

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłał 1 kandydat:

1. Ziółek Mirosław zam. Śrem

Kandydatura nie spełnia wymogów formalnych.