Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul.Mickiewicza 39

Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego


1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub dyplom ukończenia studiów o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
c) nieposzlakowaną opinię,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów dot. pomocy społecznej
g) przynajmniej roczny okres pracy w pomocy społecznej lub odbyty staż zawodowy (praktyka) w instytucjach pomocy społecznej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość procedur w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
b) znajomość programów komputerowych i biurowych,
c) znajomość zagadnień pomocy społecznej pomocy społecznej, samorządu terytorialnego, Kpa,
d) preferowane zamieszkiwanie na terenie Miasta i Gminy Sztum.


3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) Wyrozumiałość,
b) Cierpliwość,
c) Odpowiedzialność,
d) kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
e) kreatywność,
f) umiejętność pracy w zespole,
g) komunikatywność.


4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o pomoc ,
b) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do celów Ośrodka oraz na wniosek instytucji uprawnionych,
c) rozpoznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców rejonu przy wykorzystaniu informacji sołtysa, pedagoga, innych osób, organizacji i instytucji,
d) sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb w swoim rejonie działania,
e) wnioskowanie różnych form pomocy zgodnie z rozpoznaniem potrzeb, planem i przyznanym budżetem na dany rok,
f) kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej,
g) kompletowanie dokumentów do Domów Pomocy Społecznej, Hospicjów dla osób wymagających całodobowej opieki,
h) kompletowanie dokumentów i wnioskowanie w sprawie umieszczenia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy,
i) organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej a w szczególności w formie:
? zawierania kontraktów,
? wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji w środowisku osobom korzystającym z pomocy społecznej,
? pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych,
j) świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej,
k) współdziałanie z placówkami służby zdrowia w szczególności z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową,
l) współpraca z jednostkami organizacji publicznej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
m) mobilizowanie środowisk lokalnych do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia jednostek i rodzin oraz ich usamodzielnieni, pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,
n) inicjowanie nowych form pomocy osobom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji,
o) współudział w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia,
p) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
q) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
r) inicjowanie działań mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych na zadania gminy z zakresu pomocy społecznej.
s) realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa.


5. Wymagane dokumenty:

a) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
b) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) życiorys ( CV ),
d) list motywacyjny,
e) kopia dowodu osobistego,
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
h) inne dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój 11 z dopiskiem „ Oferta pracy – pracownik socjalnyâ€? w terminie do dnia 17 grudnia 2008r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS w Sztumie www.mgopssztum.pl Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 i MGOPS w Sztumie.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Dyrektor MGOPS w Sztumie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozmowy kwalifikacyjnej o czym powiadomi zainteresowanych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :055 640 6369.Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracownika socjalnego do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się pięć kandydatek, które spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu tj.

1. Pani Bracławiec Weronika, zam. Malbork
2. Pani Chmielewska Agnieszka, zam Ramzy Małe
3. Pani.Dudek Renata, zam. Korzeniewo
4. Pani Pobran Justyna, zam. Sztum
5. Pani Szulz Iwona, zam. Ryjewo

Sztum dnia 22.12.2008r

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Pobran Justyna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała wyboru niniejszej kandydatury ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy z zakresu pomocy społecznej, niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.