Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. mieszkaniowych


1. Wymagania niezbędne:
a) minimum wykształcenie średnie - pierwszeństwo kierunek budownictwo (preferowane wyższe o tym kierunku)
b) w przypadku braku wykształcenia budowlanego co najmniej 3- letni staż pracy
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
g) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych
h) znajomość ustawy prawo budowlane,
i) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
j) znajomość zasad kosztorysowania w budownictwie

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość procedur administracyjnych,
b) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej,
c) znajomość obsługi wspólnot mieszkaniowych
d) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, dokładność, staranność, komunikatywność, samodzielność przy rozwiązywaniu problemów, odporność na stres, wrażliwość społeczna, umiejętność pracy w zespole

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Praca na przedmiotowym stanowisku polega między innymi na:
1. Ustalanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Usuwanie skutków samowoli lokalowej w mieszkaniach stanowiących własność gminy.
3. Załatwianie spraw związanych z realizacją wyroków nakazujących eksmisję lokatorom.
4. Załatwianie skarg wniesionych przez lokatorów mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
5. Współpraca z przedstawicielami najemców w sprawach zarządu lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy.
6. Przygotowywanie Zarządzeń Burmistrza o wprowadzeniu podwyżek czynszu.
7. Przeprowadzanie przetargów na wynajem lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.
8. Współpraca z przedstawicielami właścicieli lokali w sprawach zarządu nieruchomością wspólną.
9. Prowadzenie statystyki w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
10.Nadzorowanie i kontrola realizacji umowy na zarządzanie z PWiK Sztum, w tym między innymi rozliczanie zgodnie z zawartymi umowami – energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci, centralne
ogrzewanie, zakupu opału, ewentualne zmiany i renegocjacje umów, rozliczanie ewentualnych awarii i remontów dla:
- budynków będących w zarządzie PWiK Sztum
- rozliczanie zaliczek na zarząd w mieszkaniach komunalnych i wspólnotowych
- rozliczanie opłat na rzecz wspólnot
- rozliczanie opłat za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych
- rozliczanie opłat za wodę i ścieki w mieście i gminie Sztum
- rozliczanie odpadów komunalnych
11. Uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych w których gmina posiada swoje udziały.
12. Opracowywanie planów remontowych lokali stanowiących własność gminy.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ),
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów, spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert do dnia 19 grudnia 2008r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum ( punkt Informacji ).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20.


Uprzejmie informujemy, że nabór na stanowisko pracy - inspektor ds. mieszkaniowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie z powodów organizacyjnych został odwołany.
Przepraszamy tych Państwa, którzy złożyli aplikacje na w/w stanowisko.
Aplikacje zostaną niezwłocznie zwrócone osobom zainteresowanym