Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
- do spraw księgowości budżetowej


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne
b) doświadczenie pracy w administracji, mile widziane doświadczenie pracy w księgowości
c) obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
d) znajomość zagadnień samorządowych
e) nieposzlakowana opinia,
f) znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
g) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
h) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
i) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
j) znajomość ustawy o finansach publicznych

2. Wymagania dodatkowe:
a) sumienność , terminowość i dokładność
b) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych
c) dyspozycyjność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Księgowanie dochodów i wydatków budżetowych.
b) Sporządzanie sprawozdań RB28S- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych oraz przygotowywanie materiałów do sprawozdania.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP)
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
i) referencje

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".

Termin składania ofert do dnia 15.12.2008r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE NA STANOWISKO ds. księgowości budżetowej

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 9 kandydatów:


1. Bruś Beata zam. Czernin
2. Gracza Anna zam. Sztum
3. Karol Alina zam. Sztum
4. Kichner Joanna zam. Czernin
5. Konefał Lucyna zam. Gościszewo
6. Kędroń Kornelia zam. Malbork
7. Rosińska Monika zam. Postolin
8. Stefańska Helena zam. Czernin
9. Szymańska Agnieszka zam. Michorowo


Spośród złożonych ofert wymogi formalne spełniły następujące osoby:


1. Gracza Anna zam. Sztum
2. Kichner Joanna zam. Czernin
3. Konefał Lucyna zam. Gościszewo
4. Kędroń Kornelia zam. Malbork
5. Rosińska Monika zam. Postolin
6. Szymańska Agnieszka zam. Michorowo

Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw Księgowości budżetowej w UMiG w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Szymańska zam. Michorowo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Agnieszki Szymańskiej ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy, określonej w wymogach konkursu a niezbędnej na przedmiotowym stanowisku pracy otrzymując ocenę bardzo dobrą. Agnieszka Szymańska jest osobą niezwykle komunikatywną, sumienną i dokładną . Posiada wykształcenie ekonomiczne oraz staż w administracji samorządowej.