Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw administracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnego


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie
b) obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
d)znajomość zagadnień samorządowych
e)ogólna znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa o aktach stanu cywilnego
f)nieposzlakowana opinia,
g)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
h)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
i)doświadczenie zawodowe lub staż w administracji

2. Wymagania dodatkowe:
a)sumienność , terminowość i dokładność
b)dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych
c) umiejętność redagowania pism

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)prowadzenie rejestrów korespondencji i obsługa poczty wpływającej i wychodzącej z USC
b)prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego
c)sporządzanie projektów aktów małżeństw
d)potwierdzanie danych na wnioskach o wydanie dowodu osobistego
e)przygotowywanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń przewidzianych przepisami prawa
f)nanoszenie przypisków w aktach stanu cywilnego
g)przygotowywanie dokumentów podlegających archiwizacji
h)obsługa organizacyjna uroczystości ślubnych i jubileuszowych
i)prowadzenie księgi pamiątkowej USC
j)przygotowywanie informacji i miesięcznych zestawień statystycznych

4. Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV),
b)list motywacyjny,
c)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP)
d)dokument poświadczający wykształcenie
e)oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
f)oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
g)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".

Termin składania ofert do dnia 18 lipca 2008r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20


LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE NA STANOWISKO ds. administracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sztumie

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 27 kandydatów:


1.Barnaś Julia zam. Sztum
2.Bednarczyk Agnieszka zam. Sztum
3.Beger Bożena zam. Sztum
4.Brzustewicz Agnieszka zam. Czernin
5.Chodorowska Ilona zam. Sztum
6.Czernicka Lucyna zam. Stary Targ
7.Falkowska Marta zam. Sztum
8.Golec Alicja zam. Stary Targ
9.Gracz Anna zam. Sztum
10.Kluczyk Anna zam. Sztum
11.Krysiak Aneta zam. Prabuty
12.Kubacka Sylwia zam. Czernin
13.Łyko Agata zam. Ryjewo
14.Maczkowska Anna zam. Sztum
15.Maćkiewicz Barbara zam. Sztum
16.Odziemek Jadwiga zam. Sztumska Wieś
17.Rakowska-Cicha Joanna zam. Kwidzyn
18.Rakowska Justyna zam. Kwidzyn
19.Sass Katarzyna zam. Sztum
20.Surwiło Marzena zam. Sztum
21.Szczuplińska Ewelina zam. Koniecwałd
22.Śledź Anna zam. Sztum
23.Śrutkowska Danuta zam. Sztum
24.Wojtczak Katarzyna zam. Sztum
25.Zawadzka Karolina zam. Sztum
26.Ziaja Monika zam. Sztum
27.Żyła Karolina


Spośród złożonych ofert wymogi formalne spełniły następujące osoby:

1.Barnaś Julia zam. Sztum
2.Bednarczyk Agnieszka zam. Sztum
3.Chodorowska Ilona zam. Sztum
4.Falkowska Marta zam. Sztum
5.Kubacka Sylwia zam. Czernin
6.Maćkiewicz Barbara zam. Sztum
7.Rakowska-Cicha Joanna zam. Kwidzyn
8.Rakowska Justyna zam. Kwidzyn
9.Sass Katarzyna zam. Sztum
10.Wojtczak Katarzyna zam. Sztum
11.Ziaja Monika zam. Sztum
12.Żyła Karolina

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. administracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sztumie


OR.II.1110/8-8/08 Sztum, dnia 4.08.2008 r.Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Marta Falkowska zam. SztumUzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Marty Falkowskiej ze względu na bardzo dobrą znajomość zagadnień wymaganych na w/w stanowisku określoną w wymogach konkursu.


Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Antoni Downarowicz
Sztum, dnia 1.08.2008r.