Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
- do spraw księgowości budżetowej 1/2 etatu


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie
b) obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych
c) znajomość ustawy o finansach publicznych i o rachunkowości
d)znajomość przepisów regulujących zagadnienia z zakresu płac, przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy
e)dobra znajomość Programu Płatnik oraz zasad sporządzania i korygowania dokumentów rozliczeniowych ZUS
f)nieposzlakowana opinia,
g)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
h)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
i)doświadczenie na podobnym stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:
a)sumienność , terminowość i dokładność
b)dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych w tym programu Płatnik

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Księgowanie, analiza i windykacja należności,
2) Wyjaśnianie spraw związanych z wynagrodzeniami podatkiem i składkami ZUS oraz wystawianie
odpowiednich dokumentów w tym zakresie
3) Uzgadnianie wpływów ze stanowiskiem księgowości budżetowej –
dochodów,
4) Sprawdzanie i potwierdzanie sald figurujących na kartotekach należności w
miarę potrzeb.

4. Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV),
b)list motywacyjny,
c)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP)
d)dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)
e)oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
f)oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
g)kopie świadectw pracy,
h)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,


Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".

Termin składania ofert do dnia 8 lipca 2008r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20

LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE NA STANOWISKO ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie 1/2 etatu

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 3 kandydatów:
1.Skalmowska Magdalena zam. Sztum
2.Stefańska Helena zam. Czernin
3.Surwiło Marzena zam. Sztum

Spośród złożonych ofert wymogi formalne spełniły następujące osoby:
1.Skalmowska Magdalena zam. Sztum
2.Stefańska Helena zam. Czernin
3.Surwiło Marzena zam. Sztum

OR.II.1110/7-7/08 Sztum, dnia 16.07.2008 r.Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej Â? etatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Helena Stefańska zam. Czernin

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Heleny Stefańskiej ze względu na bardzo dobrą znajomość zagadnień wymaganych na w/w stanowisku określoną w wymogach konkursu.
Ukończyła Średnie Studium Zawodowe. Posiada również doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku .

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Antoni Downarowicz