Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
- do spraw księgowości dochodów i płac


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne
b) obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
c) znajomość ustawy o finansach publicznych i o rachunkowości
d)znajomość przepisów regulujących zagadnienia z zakresu płac, przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy
e)dobra znajomość Programu Płatnik oraz zasad sporządzania i korygowania dokumentów rozliczeniowych ZUS
f)nieposzlakowana opinia,
g)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
h)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:
a)sumienność , terminowość i dokładność
b)dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych w tym programu Płatnik
c)preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu umowy o pracę,
b)przygotowywanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych,
c)prowadzenie całości rozliczeń i sporządzanie deklaracji do US, ZUS ,
d)wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
e)rejestrowanie danych płacowych w systemie kadrowo-płacowym,
f)opracowywanie i sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach,
g)sporządzanie sprawozdań do GUS.
h)sporządzanie syntetycznie dziennych wpływów dochodów budżetowych oraz ich księgowanie
i)księgowanie miesięcznych sprawozdań o wydatkach i dochodach Urzędu i jednostek samorządowych

4. Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV),
b)list motywacyjny,
c)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP)
d)dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)
e)oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
f)oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
g)kopie świadectw pracy,
h)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".

Termin składania ofert do dnia 23 maja 2008r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20


LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE NA STANOWISKO ds. księgowości dochodów i płac w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 10 kandydatów:


1.Grabowska Wanda zam. Barlewiczki
2.Kiliszewska Aleksandra zam. Dzierzgoń
3.Lewandowska Elżbieta zam. Czernin
4.Mokwa Marzena zam. Barlewiczki
5.Piskorska Sabina zam. Sztum
6.Rakowska-Cicha Joanna zam. Kwidzyn
7.Stefańska Helena zam. Czernin
8.Walukiewicz Monika zam. Polaszki
9.Wiśniewska Sylwia zam. Nowa Wieś
10.Zawadzka Ewa zam. Sztum

Spośród złożonych ofert wymogi formalne spełniły następujące osoby:

1.Grabowska Wanda zam. Barlewiczki
2.Kiliszewska Aleksandra zam. Dzierzgoń
3.Lewandowska Elżbieta zam. Czernin
4.Mokwa Marzena zam. Barlewiczki
5.Piskorska Sabina zam. Sztum
6.Rakowska-Cicha Joanna zam. Kwidzyn
7.Stefańska Helena zam. Czernin
8.Walukiewicz Monika zam. Polaszki
9.Wiśniewska Sylwia zam. Nowa Wieś
10.Zawadzka Ewa zam. Sztum

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości dochodów i płac w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Sabina Piskorska zam. Sztum

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Sabiny Piskorskiej ze względu na bardzo dobrą znajomość zagadnień wymaganych na w/w stanowisku określoną w wymogach konkursu.

Ukończyła Szkołę Policealną w zawodzie technik rachunkowości. Posiada również doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku .

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Antoni Downarowicz
Sztum, dnia 6.06.2008r.