Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie
b) doświadczenie pracy w administracji, mile widziane doświadczenie pracy w sekretariacie
c) obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
d)znajomość zagadnień samorządowych
e)ogólna znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
f)nieposzlakowana opinia,
g)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
h)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:
a)sumienność , terminowość i dokładność
b)dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych
c)dyspozycyjność
d)miła aparycja i elokwencja
e)umiejętność redagowania pism

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)obsługa sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy
b)prowadzenie książki pocztowej oraz przygotowywanie korespondencji do wysyłki
c)prowadzenie rejestru kontroli, rejestru pieczęci urzędowych oraz rejestru delegacji służbowych Burmistrza i Zastępcy Burmistrza
d)zakup materiałów biurowych
e)pomoc w obsłudze Biura Rady

4. Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV),
b)list motywacyjny,
c)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP)
d)dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)
e)oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
f)oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
g)kopie świadectw pracy,
h)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
i)referencje

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".

Termin składania ofert do dnia 15 kwietnia 2008r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20


LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE NA STANOWISKO ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 18 kandydatów:

1.Beger Anna Sztum
2.Chodorowska Ilona Sztum
3.Falkowska Marta Sztum
4.Golec Alicja Stary Targ
5.Gracz Anna Sztum
6.Janicka Paulina Sztum
7.Konefał Jowita Gościszewo
8.Kulińska Danuta Malbork
9.Maczkowska Anna Sztum
10.Michałowska Olga Nowa Wieś
11.Pawłowicz Magdalena Sztum
12.Pęczek Marta Sztum
13.Piskorska Sabina Sztum
14.Pobran Justyna Sztum
15.Stadnik Nina Sztum
16.Surwiłło Marzena
17.Wiśniewska Malwina
18.Zienkiewicz Krzysztofa

Spośród złożonych ofert wymogi formalne spełniły następujące osoby:

1.Beger Anna Sztum
2.Falkowska Marta Sztum
3.Golec Alicja Stary Targ
4.Gracz Anna Sztum
5.Konefał Jowita Gościszewo
6.Kulińska Danuta Malbork
7.Michałowska Olga Nowa Wieś
8.Pawłowicz Magdalena Sztum
9.Pęczek Marta Sztum
10.Piskorska Sabina Sztum
11.Pobran Justyna Sztum
12.Stadnik Nina Sztum
13.Wiśniewska Malwina
14.Zienkiewicz Krzysztofa

Pozostałe osoby nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów.
Sztum, dnia 17.04.2008 r

Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw obsługi sekretariatu w UMiG w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Malwina Wiśniewska zam. Sztum

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Malwiny Wiśniewskiej ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy, określonej w wymogach konkursu a niezbędnej na przedmiotowym stanowisku pracy otrzymując ocenę bardzo dobrą. Pani Malwina Wiśniewska jest osobą niezwykle komunikatywną, sumienną i dokładną . Posiada wykształcenie policealne oraz staż w administracji samorządowej.

Sztum, dnia 29.04.2008r.