Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
c) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (oświadczenie kandydata),
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadać wykształcenie średnie budowlane (preferowane wyższe o tym kierunku z uprawnieniami budowlanymi),
f) posiadać nieposzlakowaną opinię,
g) minimum 3-letni staż pracy

2. Wymagania dodatkowe:

a)znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych,
b)znajomość procedur administracyjnych,
c)znajomość ustawy prawo budowlane
d)znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
e)znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
f)dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej,
g)umiejętność kierowania zespołem pracowników,
h)dokładność, skrupulatność, cierpliwość,
i)komunikatywność i pewność siebie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Praca na przedmiotowym stanowisku polega na:
1. wykonywaniu zadań zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, finansach publicznych oraz innych zadań wynikających z przepisów szczególnych
2. koordynowanie procesów inwestycyjnych inwestycji gminnych począwszy od etapu planowania i projektowania do etapu zamknięcia i rozliczenia
3. nadzór nad przygotowywaniem przetargów na wykonawstwo inwestycji gminnych
4. zadania związane z nieruchomościami i lokalami
5. przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji Gminnych oraz współpraca w tym zakresie z Referatem Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicą i Organizacjami Pozarządowymi
6. koordynowanie prac związanych z zakładaniem i prowadzeniem książek gminnych obiektów budowlanych

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub świadectwo),
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g )kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów, spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert do dnia 29 kwietnia 2008r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 , 82-400 Sztum.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20.


LISTA KANDYDATÓW uczestniczących w naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłała 1 kandydatka:

1. Ewa Zielińska-Wójtowicz

której oferta spełniła wymogi formalne

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w UMiG w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Ewa Zielińska-Wójtowicz zam. Malbork

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Ewa Zielińska-Wójtowicz posiada wykształcenie wyższe budowlane – mgr inż. Budownictwa lądowego. Spełnia kryteria określone w wymogach konkursu oraz posiada zasób wiedzy wymagany na przedmiotowym stanowisku pracy. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa dokonała wyboru Pani Ewy Zielińskiej – Wojtowicz na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Antoni Downarowicz

Sztum, dnia 07.05.2008r.