Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - do spraw inwestycji gminnych

1. Wymagania niezbędne:
a)minimum wykształcenie średnie – kierunek budownictwo
b)nieposzlakowana opinia,
c)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
d)posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e)obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
a)znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych (dodatkowym atutem będzie znajomość programów unijnych),
b)znajomość procedur administracyjnych,
c)znajomość ustawy prawo budowlane,
d)znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
e)dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej,
f)dokładność, skrupulatność, cierpliwość,
g)komunikatywność i pewność siebie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Praca na przedmiotowym stanowisku polega między innymi na:
a)prowadzeniu procesów inwestycyjnych inwestycji gminnych począwszy od etapu planowania i projektowania do etapu zamknięcia i rozliczenia,
b)przygotowywanie przetargów na wykonawstwo inwestycji gminnych,
c)przygotowywanie ofert inwestycyjnych na nieruchomości stanowiące własność gminy,
d)pozyskiwanie informacji o źródłach finansowania inwestycji gminnych oraz o konkursach organizowanych dla gmin w różnych kategoriach,
e)koordynowanie prac związanych z zakładaniem i prowadzeniem książek gminnych obiektów budowlanych,
f)przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji gminnych oraz współpraca w tym zakresie z Referatem d/s Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicą i Organizacjami Pozarządowymi.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ),
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów, spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert do dnia 29 kwietnia 2008r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum ( punkt Informacji ).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20.LISTA KANDYDATÓW uczestniczących w naborze na stanowisko ds. inwestycji gminnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłała 1 kandydatka:

1. Zienkiewicz Krzysztofa

której oferta spełniła wymogi formalne

Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw inwestycji gminnych w UMiG w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Krzysztofa Zienkiewicz zam. Sztum


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Krzysztofa Zienkiewicz posiada wykształcenie wyższe administracyjne oraz ukończoną szkołę średnią – Technikum Budowlane o kierunku dokumentacja budowlana. Spełnia kryteria określone w wymogach konkursu. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa stwierdziła, że Pani Krzysztofa Zienkiewicz posiada odpowiedni zakres wiedzy wymagany na w/w stanowisku.

Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Antoni Downarowicz


Sztum, dnia 07.05.2008r.