Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- inspektora ds. Kontroli

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane wykształcenie o specjalności – rachunkowość)
b) co najmniej 3 –letnia praktyka w służbach finansowych,
c) obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych
d)znajomość problematyki w zakresie finansów publicznych i zagadnień samorządowych,
e)znajomość zagadnień rachunkowości i księgowości budżetowej,
f)nieposzlakowana opinia,
g)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
h)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:
a)zdolności analityczne,
b)sumienność , terminowość i dokładność
c)dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych
d)umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji budżetu i spraw finansowych w jednostkach gminnych
b)kontrola powszechności opodatkowania na terenie miasta i gminy
c)sporządzanie materiałów i analiz w zakresie prowadzonych spraw
d)kontrola prawidłowości wykorzystania mienia komunalnego

4. Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV),
b)list motywacyjny,
c)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP)
d)dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)
e)oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
f)oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
g)kopie świadectw pracy,
h)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
i)referencje

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".

Termin składania ofert do dnia 29 kwietnia 2008r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20