Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy


- Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe preferowane administracyjne lub prawnicze
b) co najmniej 5 –letni staż pracy,
c) obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
d) znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego , Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz ustawy o samorządzie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole,
b) sumienność , terminowość i dokładność
c) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych
d) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zapewnienie pełnej realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego,
b) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie prawa o aktach stanu cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,
c) prowadzenie obrzędowości świeckiej,
d) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem małżeństw
e) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego
f) wydawanie odpisów i zaświadczeń w oparciu o księgi stanu cywilnego
g) wydawanie decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą
h) wydawanie decyzji o sprostowaniu, ustaleniu treści, odtworzeniu i uzupełnieniu aktu stanu cywilnego
i) realizacja obowiązku statystycznego w przedmiocie powierzonych zadań.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP)
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne ), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".

Termin składania ofert do dnia 7 marca 2008r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
(055) 640 63 85.

LISTA KANDYDATÓW
UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE NA STANOWISKO
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sztumie


W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 8 kandydatów:


1. Jabłońska-Janus Sabina Malbork
2. Jasnoch Marlena Malbork
3. Goworowska-Bień Katarzyna Kwidzyn
4. Kiliszewska Aleksandra Dzierzgoń
5. Kulińska Danuta Malbork
6. Parol Anna Sztum
7. Skok Magdalena Dąbrówka Malborska
8. Wojtczak Hanna Malbork

Sztum, dnia 12.03.2008 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Sabina Jabłońska-Janus zam. Malbork

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Sabiny Jabłońskiej-Janus ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy, określonej w wymogach konkursu a niezbędnej na przedmiotowym stanowisku pracy otrzymując ocenę bardzo dobrą. Pani Sabina Jabłońska-Janus jest osobą niezwykle komunikatywną, sumienną i dokładną . Posiada wykształcenie wyższe – magister administracji oraz długoletni staż w administracji samorządowej.

Sztum, dnia 26.03.2008r.