Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
- do spraw inwestycji gminnych

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie – kierunek budownictwo (preferowane wyższe o tym kierunku z uprawnieniami budowlanymi ),
b) co najmniej 2 – letni staż pracy ( dla kandydatów o stażu powyżej 5 lat możliwość awansu na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ) ,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie za określonym stanowisku,
f) obywatelstwo polskie.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych
( dodatkowym atutem będzie znajomość programów unijnych ),
b) znajomość procedur administracyjnych,
c) znajomość ustawy prawo budowlane,
d) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
e) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej,
f) dokładność, skrupulatność, cierpliwość,
g) komunikatywność i pewność siebie.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Praca na przedmiotowym stanowisku polega między innymi na:
a) prowadzeniu procesów inwestycyjnych inwestycji gminnych począwszy od etapu planowania i projektowania do etapu zamknięcia i rozliczenia,
b) przygotowywanie przetargów na wykonawstwo inwestycji gminnych,
c) przygotowywanie ofert inwestycyjnych na nieruchomości stanowiące własność gminy,
d) pozyskiwanie informacji o źródłach finansowania inwestycji gminnych oraz o konkursach organizowanych dla gmin w różnych kategoriach,
e) koordynowanie prac związanych z zakładaniem i prowadzeniem książek gminnych obiektów budowlanych,
f) przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji gminnych oraz współpraca w tym zakresie z Referatem d/s Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicą i Organizacjami Pozarządowymi.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ),
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów, spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert do dnia 3 marca 2008r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum ( punkt Informacji ).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 85.