Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
- do spraw kontroli

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane wykształcenie o
specjalności – rachunkowość,
b) co najmniej 2 –letnia praktyka w służbach finansowych,
c) znajomość problematyki w zakresie finansów publicznych i zagadnień samorządowych,
d) znajomość zagadnień rachunkowości przedsiębiorstw i księgowości budżetowej,
e) nieposzlakowana opinia,
f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
a) zdolności analityczne,
b) sumienność i dokładność
c) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji budżetu i spraw finansowych w jednostkach gminnych,
b) kontrola powszechności opodatkowania na terenie miasta i gminy,
c) sporządzanie materiałów i analiz w zakresie prowadzonych spraw,
d) kontrola prawidłowości wykorzystania mienia komunalnego.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kopie świadectw pracy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) referencje

Termin składania ofert do dnia 10 stycznia 2008r. ( liczy się data stempla pocztowego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20.

Informujemy, że na stanowisko ds. kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie wpłynęła 1 kandydatura Pani Agnieszki Katarzyniak zam. Sztum.
Z powodu nie spełnienia przez w/w warunków określonych w ogłoszeniu dotyczących między innymi
- wykształcenia (wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne)
- doświadczenia zawodowego (co najmniej 2-letnia praktyka w służbach finansowych)

nie została zakwalifikowana do następnego etapu konkursu.